lördag 31 december 2011

EU-kommissionens arbetsprogram 2012 och den digitala agendan

EU-ländernas ledare låter ibland ambitiösa nog för en Mercedes i lyxklass, men de strukturer, befogenheter, finanser och demokrati de har skapat för Europeiska unionen räcker enbart till en Trabant. Krisen fortgår i euroområdet, men vi låter medlemsländernas finanspolitik och ekonomiska politik vila ett tag.

Inför det nya året 2012 tar vi oss i stället en titt på EU-reformprogram med betydelse för företagen: utsikterna med tanke på den inre marknaden och Europa 2020-strategin, jämte de sju huvudinitiativen (flaggskeppsinitiativen).


Kommissionens arbetsprogram 2012

En relativt behändig introduktion erbjuder kommissionens arbetsprogram för 2012. Det har publicerats på 22 språk; den svenska versionen (pdf):

Kommissionens arbetsprogram 2012: Att skapa europeisk förnyelse; VOL. 1/2 Bryssel den 15.11.2011 KOM(2011) 777 slutlig (11 sidor)

Rätt kort presenteras de pågående reformprogrammen och utlovade initiativen i avsnitt 3.1. En inre marknad för tillväxt (s. 5-6), med inremarknadsakten (Single Market Act) och dess tolv åtgärdshelheter i centrum.

Det andra avsnittet jag vill lyfta fram är 5.2. Bättre lagstiftning (s. 11). Företagens administrativa börda minskas. Småföretagen ägnas särskild uppmärksamhet och mikroföretagen befrias helt eller ges skräddarsydda lättnader.


Planerade förslag

Eftersom arbetsprogrammet på Eur-Lex betecknades som Volym 1/2 bör det rimligtvis finnas en Volym 2/2, men den verkar oåtkomlig via den juridiska portalen Eur-Lex.

Dessutom behöver åtminstone seriöst intresserade mer detaljerade planer än de flyktigt skissade huvuddragen i det arbetsprogram vi hittills sett. Den så kallade biffen hittar vi på ett annat ställe.

Via temasidan Kommissionens arbetsprogram kommer vi åt både det egentliga arbetsprogrammet och det som kallas Bilaga, vardera i 22 språkversioner. Den svenska bilagan visar sig vara:

BILAGA till Kommissionens arbetsprogram 2012; VOL. 2/2 Bryssel den 15.11.2011 KOM(2011) 777 slutlig (47 sidor)


Förslag 2012

Ungefär hälften av innehållet (s. 2-23) består av korta beskrivningar i tabellform av de 129 förslag som planerats för 2012.

De planerade förslagen har indelats temavis, så de erbjuder översiktlig information i koncentrerad form. Jag rekommenderar var och en att botanisera vidare enligt eget intresse.

Som exempel och med tanke på tyngdpunkten på mina bloggar nämner jag i detta inlägg blott ett område.


Den digitala agendan

Under Den digitala agendan beskrivs ett antal planerade lagförslag eller andra åtgärder om:

21 Elektronisk identifikation, autentisering och signatur
22 Delad spektrumanvänding
23 Strategi för internetsäkerhet
24 Spektrum för effektivare energiproduktion och distribution
25 ”Halvtidsöversyn” (för en digital agenda som ursprungligen planerades till 2015, men strax innan lanseringen förlängdes i EU2020-strategins Prokrustesbädd), plus nästa etapp för den digitala agendanRalf Grahn

Inga kommentarer: