torsdag 29 december 2011

EU-institutionerna om öppet internet och nätneutralitet

Inramningen utgörs av en digital agenda för Europa och målsättningen att skapa en digital inre marknad. Meningen med detta blogginlägg är att samla EU-institutionernas ställningstaganden om ett öppet internet och nätneutralitet på samma ställe, om möjligt på svenska. Här gäller det alltså den politiska nivån.


Kommissionen

Kommissionen uppfyllde sitt löfte när reformpaketet för telekommunikationer antogs i slutet av 2009 om att rapportera 2010. Det skedde genom meddelandet:

Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa; Bryssel den 19.4.2011 KOM(2011) 222 slutlig (10 sidor)


Europaparlamentet

Europaparlamentet önskade framlägga sina synpunkter, vilket skedde genom en resolution:

Europaparlamentets resolution av den 17 november 2011 om ett öppet internet och nätneutralitet i Europa P7_TA(2011)0511.

Proceduren kan du följa på Oeil under signum 2011/2866(RSP).


TTE-rådet

Rådet i konstellationen Transport, telekommunikation och energi TTE publicerade ett pressmeddelande på engelska den 13 december 2011. Det kan ses som rådets svar:

Council conclusions on the open internet and net neutrality in Europe - 3134th TRANSPORT, TELECOMMUNICATIONS and ENERGY Council meeting; Brussels, 13 December 2011 (5 sidor)

I sak hade de ständiga representanterna för medlemsstaternas regeringar (Coreper) kommit överens om innehållet inför rådsmötet. Denna version finns på svenska:

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa – Antagande av rådets slutsatser; Bryssel den 1 december 2011 (7.12) (dokument 17904/11; 9 sidor)


Ralf Grahn

Inga kommentarer: