fredag 29 januari 2010

SWIFT-avtalet (TFTP-avtalet) i Europaparlamentet

I går, den 28 januari 2010 gick Europarådets fjärde Dataskyddsdag av stapeln. Utmaningar är verkligen ingen bristvara, och de gäller Europeiska unionens egna aktiviteter minst lika mycket som kommersiella aktörer.

Genom Lissabonfördraget fick Europaparlamentet mer inflytande när det gäller internationella överenskommelser. Utöver parlamentets godkännande krävs att Europaparlamentet omedelbart och fullständigt informeras i alla skeden av avtalsförhandlingarna (artikel 218 EUF-fördraget).

Ett testfall har nu seglat upp mellan EU-rådet och Europaparlamentet.

I dagligt tal är det mest bekant som SWIFT-avtalet, efter bolaget som förmedlar betalningar. Ofta ser man den amerikanska förkortningen TFTP (Terrorist Finance Tracking Program).

Inledningsvis var medlemsländernas regeringar inte villiga att informera allmänheten eller involvera Europaparlamentet.

Rådets avsikt var att avtalet skulle träda i kraft provisoriskt den 1 februari 2010 och upphöra att gälla senast den 31 oktober 2010. Meningen var att förhandla fram ett långsiktigt avtal under tiden.Rådets ursprungliga beslut 2010/16/GUSP/RIF av den 30 november om att underteckna avtalet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning 13.1.2010 L 8/9 och det interimistiska SWIFT-avtalet finns bifogat från sidan 11.Europaparlamentet har debatterat SWIFT-avtalet och ställt krav på rådet beträffande skyddet för personuppgifter och förfarandet.
Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) har fått viss tilläggsinformation, och utskottet ska den 4 februari 2010 rösta om Rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från Europeiska unionen till Förenta staterna i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism (Rådets dokument 5305/1/10 REV 1).Bland annat den Europeiska datatillsynsmannen har framfört allvarliga anmärkningar mot SWIFT-avtalet och andra överenskommelser med USA i kampen mot terrorismen.

Om rådet inte visar sig mera tillmötesgående och Europaparlamentet står fast vid sina krav är det möjligt att SWIFT-avtalet stjälper, vilket den Gröna gruppen inklusive Piratpartiet redan har hotat med.
Ralf Grahn


P.S. Europabloggarna erbjuder en möjlighet att följa med och delta i diskussionen om viktiga frågor som formar vår världsdel. Samtidigt kan man på ett trevligt sätt förbättra sina språkkunskaper.

Den turkiske bloggaren Erkan Saka belyser i Erkan’s Field Diary (på engelska) en mångfald frågor med anknytning till politik, mänskliga rättigheter, Internet och kultur.

Erkan’s Field Diary är en av de 522 europabloggar som finns behändigt samlade på den flerspråkiga bloggaggregatorn Bloggingportal.eu. Du kan även beställa ett RSS-flöde över de färska rubrikerna.

Under det första året nästan fördubblades antalet bloggar anslutna till Bloggingportal.eu.

Svenska bloggar med inriktning på Europa kan anmäla sig hos Bloggingportal.eu för att förbättra sin synlighet och öka sin genomslagskraft.

Där finns för övrigt även mina andra eurobloggar: Grahnlaw (in English) och Eurooppaoikeus (på finska).

Inga kommentarer: