tisdag 19 januari 2010

Michel Barnier om EU:s inre marknad 2010-2014

I ett inlägg på min engelska blogg tittade jag på vad den föreslagna medlemmen i EU-kommissionen Michel Barnier har framfört om immateriella rättigheter: EP hearing Michel Barnier: Intellectual property rights (18 januari 2010).

Det finns en hel del material om utfrågningarna, främst på engelska. De riktigt flitiga kan se de bandade tre timmar långa utfrågningarna med varje kandidat eller välja bland det skriftliga materialet.På svenska finns ett mycket kort sammandrag som även gäller Barnier: Onsdagens utfrågningar: Andor, Barnier, Geoghegan-Quinn, Potočnik (14 januari 2010).

Vill man skapa sig en helhetsbild av utmaningarna inom ett visst politikområde utgör de på förhand givna skriftliga svaren en utmärkt källa, lämpligt komprimerad.Så finns Michel Barniers skriftliga svar om inre marknaden och tjänster även på svenska (7 sidor). Barnier hördes av Europaparlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd samt av utskottet för ekonomi och valutafrågor.


Inre marknaden


Här följer en del plock i Barniers svar om aktuella uppgifter rörande den inre marknaden:

Barnier konstaterade att den inre marknaden och de finansiella tjänsterna kommer att vara centrala för att få igång tillväxten. Många aspekter berör direkt företagen, konsumenterna och EU-medborgarna (sida 3).

Enligt Barnier ökar Lissabonfördraget öppenheten i Europeiska unionen och han vill minska avståndet mellan medborgarna och EU-institutionerna (sida 4).

De tre prioriteter Barnier för fram är (sida 5):

1) Ge nya impulser till den inre marknaden genom att hitta de områden där den inre marknadens potential inte utnyttjas helt. Nya förslag bör läggas för att få igång tillväxten för medborgarna och de små och medelstora företagen. Den sociala dimensionen är viktig.

2) För att övervinna krisen i finanssystemet och garantera stabiliteten behövs det förnuftig reglering och effektiv tillsyn. Barnier lade fram fem mål för en effektiv och rättvis europeisk finanssektor.

3) Kunskapsekonomin kräver att systemet med immateriella rättigheter moderniseras och stärks. Särskilt nämnde Barnier upphovsrätten (copyright) i förhållande till digitaliseringen och lösningar rörande gemenskapspatentet. Regelverket ska både stimulera investeringar och underlätta kunskapsspridningen.Det gäller att slutföra reformen av tillsynen över finansiella tjänster. Det behövs en rättslig ram för krishantering och krislösning. Det behövs även nya förslag på olika områden såsom eget kapital, försäkringssektorn, pensionssystemet, åtgärder mot marknadsmissbruk, bättre information och rådgivning till sparare, uppföljning av rekommendationerna mot orimliga ersättningar, gemensamma redovisningsstandarder med USA, ömsesidigt erkända system för revisorstillsyn och möjligen internationella redovisningsstandarder (sid. 5-6).

Tjänstesektorn är EU:s ekonomiska motor och genomförandet av den inre marknaden för tjänster en prioriterad uppgift. Det behövs samarbete mellan kommissionen och medlemsländerna för att omsätta tjänstedirektivet 2006/123 i praktiken (sid. 6-7).

Konsumentskyddet vid gränsöverskridande nätbaserade tjänster kräver uppmärksamhet (sid. 7).

Barnier vill se ett komplett regelverk för immateriella rättigheter. Utöver det tidigare sagda nämnde han ett moderniserat regelverk för varumärken och skydd för rättigheter samt åtgärder mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning (sid. 7).

Barnier lovade en utvärdering av lagstiftningen om offentlig upphandling samt klargöranden om upphandling av innovativa produkter samt tjänster som är miljövänliga eller främjar social integration.Min läsning ger vid handen att finanssektorn, tjänsterna i allmänhet och digitala tjänster i synnerhet kommer att stå i fokus på den inre marknaden under de kommande fem åren.
Ralf Grahn
P.S. Max Steinbeis skriver sakkunnigt om tyska och europeiska grundlagsfrågor på bloggen Verfassungsblog (på tyska).

Inläggen på Verfassungsblog och redan mer än 500 andra europabloggar hittar du behändigt på bloggaggregatorn Bloggingportal.eu.

Även svenska eurobloggar kan öka sin synlighet och genomslagskraft genom att anmäla sig till flerspråkiga Bloggingportal.eu.

Inga kommentarer: