fredag 7 december 2007

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna

Rådet, Europaparlamentet och kommissionen kommer den 12 december 2007 att proklamera Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Ceremonin i Strasbourg ordnas alltså dagen innan Lissabonfördraget undertecknas.

Europaparlamentet godkände för egen del stadgan och förfarandet den 29 november 2007. På rådets webbsidor finns ett förslag om att rådet godkänner förfarandet (dokument 15498/07). Stadgan finns som pdf-fil med dokumentnummer 15535/07.

Politiskt band sig institutionerna vid stadgan om de grundläggande rättigheterna i samband med Europeiska rådets möte i Nice i december 2000. Med små förändringar togs stadgan sedan in i förslaget till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa (publicerat i Europeiska unionens officiella tidning den 16 december 2004, C-serien, nr 310), men blev inte juridiskt bindande eftersom det konstitutionella fördraget förföll.

Genom Lissabonfördraget blir stadgan juridiskt bindande utan att texten tas in i reformfördraget. I stället hänvisar det förnyade EU-fördragets artikel 6.1 till stadgan och ger den bindande verkan.

Jag har inte granskat den nya lydelsen, men för säkerhets skull är det bäst att använda den färskaste versionen även om innehållet torde ligga mycket nära 2004 års version.

Om Lissabonfördraget träder i kraft kommer Europeiska unionens medborgare att omfattas av det modernaste och mest omfattande bindande internationella dokumentet om mänskliga rättigheter.


Ralf Grahn


Källor:

Via Europaparlamentets hemsida kan man hitta intervjun Jo Leinen om EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna: ”Vi har väntat 50 år” samt utöver betänkandet nu även EP:s beslut:
http://www.europarl.europa.eu


Via rådets hemsida kan man söka dokumenten 15498/07 och 15535/07:
http://consilium.europa.eu/

Inga kommentarer: