fredag 10 november 2017

Kommissionens arbetsprogram 2018: handelspolitik

Blogginlägget Diskussionsunderlaget hur vi möter globaliseringen presenterade detta bidrag till diskussionen om EU:s framtid, men konstaterade att det samtidigt händer saker på det praktiska planet i Europeiska unionens handelspolitik.  

När Jean-Claude Juncker på sommaren tecknade ned riktlinjerna och prioriteterna för den kommission som sedan tillträdde den 1 november 2014, var det aktuellt att ro i land det långt förhandlade övergripande avtalet om ekonomi och handel CETA mellan Europeiska unionen och Kanada, för att sedan med full kraft eftersträva handelspolitikens “Grand Prix”, det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP) mellan EU och Förenta staterna.

Trumpadministrationen lade dock TTIP i frysen, vilket ledde till att Junckerkommissionens prioritet (nummer 6 av 10) Ett rimligt och balanserat frihandelsavtal med Förenta staterna fick både ny rubrik och nytt innehåll i Europeiska kommissionens arbetsprogram för 2018, vilket nyss publicerades på de övriga officiella EU-språken utöver engelska, franska och tyska. Nästan i samma veva kom en rättad version, men avvikande från normal praxis finns det ingen angivelse på pärmbladet om vad som har rättats:
Kommissionens arbetsprogram 2018: En agenda för ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU; Bryssel den 24.10.2017 COM(2017) 650 final/2

Det finns skäl att återge översikten av de nya målsättningarna (s. 7):

En balanserad och progressiv handelspolitik för att styra globaliseringen

Som världens största handelsmakt är EU beroende av öppen och rättvis handel med partner från hela världen. Vi strävar efter en progressiv och ambitiös handelsagenda, med en avvägning mellan öppenhet och ömsesidighet och efterlevnad av sociala och miljömässiga normer. EU:s handelsavtal skapar sysselsättning och tillväxt, och vi kommer att förhandla med Mercosur och Mexiko, och arbeta med Europaparlamentet och medlemsstaterna för att se till att avtal med bland annat Japan, Singapore och Vietnam genomförs korrekt så att dessa fördelar verkligen uppstår. Vi vill också förhandla om handelsavtal med Australien och Nya Zeeland så snart som rådet har godkänt det förhandlingsmandat som kommissionen rekommenderat. Vi är dock inte naiva frihandelsvänner. I år fortsätter vi våra ansträngningar för att bevara och främja EU:s höga standarder i kontakterna med omvärlden och garantera lika villkor för de europeiska företagen och arbetstagarna. Därför är det viktigt att Europaparlamentet och rådet snabbt antar de framlagda förslagen om modernisering av de handelspolitiska skyddsinstrumenten och om kontroll av utländska direktinvesteringar i EU.  
  
Bilagorna erbjuder en mer detaljerad bild. De fem bilagorna torde vara oförändrade, eftersom de är tillgängliga via den första versionen av arbetsprogrammet, såsom för den svenska språkversionen av kommissionens arbetsprogram för 2018.
Alternativt kan handlingarna jämte en del relaterat material hämtas via kommissionens närmast engelska webbsida 2018 Commission work programme - key documents.


Ralf Grahn

Inga kommentarer: