tisdag 12 september 2017

Europaparlamentet om tillståndet i EU 2017

Inlägget Hopkok om EU:s framtid hänvisade direkt och indirekt till 31 bloggartiklar om Europas framtid #FutureOfEurope inför ordförande Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i Europeiska unionen #SOTEU 2017.

Det handlar inte enbart om Junckers tal, utan om en debatt i det folkvalda Europaparlamentet, så vad har parlamentet gjort för att upplysa unionens medborgare?
Onsdagen den 13 september 2017 klockan 9 lokal tid i Strasbourg börjar debatten om tillståndet i Europeiska unionen. Kommissionens ordförande följer upp det som har gjorts och bedömer mer allmänt läget i EU samt lägger fram kommissionens prioriteringar (arbetsprogram) för 2018, men det Europaparlamentet särskilt väntar på är diskussionen om EU:s framtid.


Tre resolutioner
En länk i pressmeddelandet påminner om de tre framtidsorienterade resolutioner parlamentet antog i februari, före kommissionens vitbok och Romförklaringen från medlemsländernas ledare:  

Europaparlamentets resolution P8_TA(2017)0049 av den 16 februari 2017 om att förbättra Europeiska unionens funktionssätt genom att utnyttja Lissabonfördragets potential (2014/2249(INI)) [betänkande av Mercedes Bresso (S&D, Italien) och Elmar Brok (EPP, Tyskland)]
Europaparlamentets resolution P8_TA(2017)0048 av den 16 februari 2017 om möjliga utvecklingar och justeringar av den nuvarande institutionella strukturen för Europeiska unionen. (2014/2248(INI)) [betänkande av Guy Verhofstadt (ALDE, Belgien)]
Europaparlamentets resolution P8_TA(2017)0050 av den 16 februari 2017 om budgetkapacitet för euroområdet (2015/2344(INI)) [betänkande av Reimer Böge (EPP, Tyskland) och Pervenche Berès (S&D, Frankrike)]


Kommissionens vitbok och diskussionsunderlag

Konstigt nog nämner Europaparlamentets pressmeddelande inte kommissionens så kallade vitbok (så kallad eftersom den inte innehöll konkreta förslag):
Vitbok om EU:s framtid - Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025; Bryssel den 1.3.2017 COM(2017) 2025 final
Däremot innehöll Europaparlamentets SOTEU-pressmeddelande länkar till bakgrundsartiklar om Brexit och de fem (inte tre) ämnesområden kommissionen diskuterade närmare i sina reflektionsdokument. Jag länkar här till de officiella diskussionsunderlagen:

Diskussionsunderlag om EU:s sociala dimension; Bryssel den 26.4.2017 COM(2017) 206 final

Diskussionsunderlag hur vi bemöter globaliseringen; Bryssel den 10.5.2017 COM(2017) 240 final

Diskussionsunderlag om en fördjupad ekonomisk och monetär union; Bryssel den 31.5.2017 COM(2017) 291 final

Diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid; Bryssel den 7.6.2017 COM(2017) 315 final

Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser; Bryssel den 28.6.2017 COM(2017) 358 final     

Kommissionens arbetsprogram för 2018

Den 4  juli 2017 beredde Europaparlamentet under signum 2017/2699(RSP) en aktuell resolution om kommissionens arbetsprogram för år 2018 (punkt 11). Följande dag förkastade kammaren dock helt sonika samtliga resolutionsförslag (punkt 8.9).
Inför ordförande Jean-Claude Junckers tal den 13 september 2017 om tillståndet i Europeiska unionen, inklusive kommissionens arbetsprogram för 2018 och EU:s framtid, vad återstår av Europaparlamentets torrsimning i början av juli?


Den felande länken: EU-demokratin
Den felande länken i kommissionens vitbok och fem diskussionsunderlag är visionen om en demokratisk Europeisk union, en federation eller republik som bygger på folksuveränitetsprincipen i stället för att ägas av medlemsstaterna.

Andrew Duff tog upp en aspekt, nämligen frågan om EU-vida kandidatlistor i artikeln Is the European Parliament really a serious parliament? I artikeln Myopia or Utopia? har jag tecknat konturerna för en handlingskraftig europeisk republik, där den offentliga makten utgår från folket.


Ralf Grahn

Inga kommentarer: