torsdag 25 maj 2017

Mottagandet för kapitalmarknadsunionen i Norden

Inlägget EU:s kapitalmarknadsunion och fördraget presenterade kort de officiella handlingarna för handlingsplanen och de centrala fördragsbestämmelserna om fri rörlighet för kapital.

Avsikten med detta blogginlägg är en kort blick på hur handlingsplanen för en kapitalmarknadsunion  COM(2015) 468 togs emot i Norden.


Danmark

Hos Folketinget hittar vi regeringens samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015, där det första ärendet var rubricerat: 1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion.

Av naturliga skäl betonades de omedelbara förslagen och utkastet till rådets slutsatser.

På det stora hela var regeringen med på noterna beträffande kapitalmarknadsunionen:

11. Regeringens generelle holdning
Regeringen kan generelt støtte udkastet til konklusioner og forventer at kunne
støtte den enighed på grundlag af udkastet, som vil kunne opnås på ECOFIN.

Regeringen støtter generelt kapitalmarkedsunionen, herunder intentionen om at fremme nye muligheder for virksomheders adgang til finansiering, samt om at kapitalmarkedsunionen er et initiativ for alle 28 EU-lande. Stillingtagen til de konkrete forslag som opfølgning på handlingsplanen må i sagens natur afvente de konkrete forslag og tiltag.

Handlingsplanen vurderes generelt at være et godt bud på skridt for skridt at
adressere de udfordringer, EU i dag har, når det gælder udnyttelse af potentialet i velfungerende og sammenhængende kapitalmarkeder. Det er positivt, at eventuelle initiativer vedr. dækkede obligationer forventes baseret på og tage hensyn til eksisterende velfungerende markeder, herunder dansk realkredit.

Der henvises endvidere til dansk høringssvar på Kommissionens grønbog over
sendt til orientering til Folketingets Europaudvalg 8. Juni.


Finland
Regeringen informerade riksdagen (stora utskottet) om handlingsplanen för en kapitalmarknadsunion genom skrivelsen E 72/2015, men i sak genom  finansministeriets promemoria VM2015-000647 som finns enbart på finska.
Mottagandet var närmast entusiastiskt. Promemorian hänvisade till regeringens handlingsplan för genomförande av spetsprojekten och reformerna i det strategiska regeringsprogrammet (Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi; Hallituksen julkaisusarja 13/2015, publicerad endast på finska).

Regeringen ville enligt planen öka de offentliga finansiärernas (Finnvera, Suomen Teollisuussijoitus, Tekes) medel och förbättra möjligheterna till finansiering av företag på marknadsmässiga villkor. Regeringen stödde kommissionens planer på en kapitalmarknadsunion och ville förverkliga den så att den i praktiken skulle stärka finansieringen för även finländska små och medelstora företag (från s. 11).  

På tolv sidor angav finansministeriets PM  riktmärken för en del av de framtida konkreta förslagen, även om en stor del av texten gick åt till att ange huvudinnehållet i de 33 utlovade åtgärderna, särskilt sådana som publicerades samtidigt som handlingsplanen.

Också när det gäller Finland konstaterar jag åter praxis att som officiellt grunddokument nämna blott kommissionens meddelande, här COM(2015) 468, vilket innebär att de medföljande arbetsdokumenten från kommissionens avdelningar, här SWD(2015) 183 och SWD(2015) 184, förblir i skuggan under den nationella politiska behandlingen.  

Sverige

Regeringens skrivelse 2015/16:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 erbjuder oss en koncentrerad textsida om handlingsplanen för en kapitalmarknadsunion (s. 111):

17.2.3 Kapitalmarknadsunionen

Kommissionen presenterade den 30 september en handlingsplan om skapandet av en kapitalmarknadsunion (se faktapromemoria 2015/16:FPM10). Handlingsplan för skapandet av en kapitalmarknadsunion är ett samlingsbegrepp för en serie initiativ som syftar till att främja den inre marknadens funktionssätt när det gäller rörlighet för kapital och finansiella tjänster. Handlingsplanen ingår bland flera EU-initiativ som har som övergripande syfte att främja sysselsättning och tillväxt genom att avveckla hinder för gränsöverskridande investeringar. Syftet är även att stärka den europeiska kapitalmarknadens förmåga att allokera kapital i allmänhet och till små och medelstora företag, nystartade företag och infrastrukturprojekt i synnerhet.

Handlingsplanen föreslår initiativ inom följande sex områden:  
 • utöka finansieringkällorna för främst små och medelstora företag  
 • öka tillgänglighet till kapitalmarknaden för europeiska företag  
 • introducera lämplig reglering för att främja långsiktigt hållbara investeringar och investeringar i infrastruktur  
 • öka investeringsmöjligheterna för både professionella och icke-professionella investerare
 • öka bankers kapacitet att finansiera den reala ekonomin  
 • reducera barriärer i syfte att öka gränsöverskridande investeringar.

De initiativ som presenteras i handlingsplanen ska vara initierade senast 2019. Under 2015 har följande initiativ påbörjats:  
 • förslag till förordning om ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering  
 • förslag till nya regler för behandling av infrastrukturprojekt inom Solvens II-regleringen för försäkringsbolag  
 • modernisering av prospektdirektivet  
 • offentligt samråd om riskkapital  
 • offentligt samråd om säkerställda obligationer  
 • offentligt samråd om finansiella tjänster för privatpersoner  
 • samråd om de kumulativa effekterna av finansmarknadslagstiftningen på finansieringen av den reala ekonomin.

Samråd med EU-nämnden om handlingsplanen ägde rum inför Ekofinmötet i november då rådsslutsatser om handlingsplanen antogs.

Utöver ett väl strukturerat och mer detaljerat sammandrag av handlingsplanen var den främsta kompletteringen i regeringens Faktapromemoria 2015/16:FPM10 Handling[s]plan kapitalmarknadsunion det varma mottagandet (s. 2):

Regeringen välkomnar kommissionens handlingsplan. Regeringen är positiv till arbete som syftar till att främja gränsöverskridande finansiering, komplettera företagens finansieringskällor och som stärker den inre marknaden. Regeringen är särskilt positiv till att kommissionen inom ramen för kapitalmarknadsunionen avser att genomföra en konsekvensanalys av de kumulativa effekterna av finansmarknadslagstiftningen på finansieringen av den reala ekonomin.

Regeringen kommer att ta ställning till respektive förslag då de presenteras.

Senare lade regeringen till några riktlinjer med tanke på de kommande konkreta förslagen (s. 7):

Regeringen avser att arbeta för att alla kommande förslag ska uppfylla villkor för transparens, finansiell stabilitet och bibehålla eller förstärka ett starkt och ändamålsenligt investerar- och konsumentskydd. Regeringen avser även arbeta för att ESG-kriterier (Enviromental, Social and Governance) i den mån det är lämpligt ska inkorporeras i de förslag som presenteras inom ramen för kapitalmarknadsunionen.


Norge

Utanför EU har vi Norge, som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Europeiska frihandelssamanslutningen (EFTA). Under Regjeringen.no finner vi under rubriken Capital Markets Union / Kapitalmarkedsunion ett EØS-faktanotat daterat den 25 november 2015, vilket betyder att texten är beskrivande.

Europalov.no följer upp och kompletterar genom nyare handlingar under rubriken En europeisk kapitalmarkedsunion.Ralf Grahn

Inga kommentarer: