lördag 14 maj 2011

Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2010

EU Bookshop är en guldgruva för den som söker information om Europeiska unionen. Trots att 'Bookshop' för tankarna till böcker som kostar hittar vi där en stor mängd officiella EU-publikationer som vi kan ladda ned gratis som pdf-filer. Många av titlarna publiceras på (nästan) alla officiella EU-språk.


Den allmänna rapporten

Högst uppe på EU Bookshops ingångssida hittar vi 'Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2010' som finns tillgänglig på 22 av de 23 officiella EU-språken (alla utom iriska).

Publiceringen är en årlig plikt för EU-kommissionen. Artikel 249.2 EUF-fördraget säger:

2. Kommissionen ska årligen, senast en månad före öppnandet av Europaparlamentets session offentliggöra en allmän rapport om unionens verksamhet.
Pdf-versionen av den allmänna rapporten är gratis.

Tidigare gav kommissionen ut en text- och faktaspäckad rapport, men övergick sedan till en något lättare version med färre sidor, mera foton och grafer.

Trots att kommissionen (och de övriga EU-institutionerna) publicerar mängder av mer speicaliserade rapporter erbjuder den allmänna rapporten på ungefär 140 sidor översiktlig, nyttig och relativt färsk information.

Rapporten fungerar som introduktion och bakgrund för studerande, journalister och intresserade EU-medborgare beträffande de olika politikområdena, inklusive nyttiga hänvisningar till referenser.


Sverige

För den som förstår nordiska språk ger regeringen i Sverige varje år ut en gedigen sammanställning av händelserna i EU, givetvis med tonvikt på svenska ställningstaganden och aktiviteter. Den senaste utgåvan är:

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010; Regeringens skrivelse 2010/11:105 (den 10 mars 2010; 359 sidor)

Regeringens 'konsumentupplysning' ger oss följande beskrivning:

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten i Europeiska unionen under 2010 i enlighet med 10 kap. 2 § i riksdagsordningen. Skrivelsen behandlar övergripande Europeiska unionens utveckling och förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens institutioner.

Årsboken tar upp beslut och händelser i unionen och redovisar bredden i unionens frågor utifrån arbetet i rådets olika sammansättningar.

För seriösa studerande är den svenska regeringens detaljerade EU-årsberättelse ett värdefullt alternativ eller komplement till EU-kommissionens mer broschyrliknande allmänna rapport.Ralf GrahnP.S. Somliga Europabloggar tynar bort medan nya uppstår. Summa summarum växer den flerspråkiga bloggaggregatorn Bloggingportal.eu som nu fångar upp inläggen från 793 EU-inriktade bloggar.

Inga kommentarer: