fredag 11 november 2016

Handelshinder: EU:s inre marknad fungerar bättre


Det är viktigt för Sverige att EU:s inre marknad - de 28 medlemsländerna samt EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein - fungerar utan handelshinder. År 2015 svarade Europeiska unionen för 58 procent av Sveriges export av varor och tjänster, medan 69 procent av den svenska importen kom från andra EU-länder.  
Årtionden av harmonisering har burit frukt sedan Romfördragets (EEC, 1957) tanke om en gemensam marknad . Mellan 2009 och 2016 har den fria rörligheten för varor, personer, tjänster och kapital förbättrats på den inre marknaden, enligt den färska företagsundersökningen från Kommerskollegium.


Egna förbättringar  

En del hinder är interna och kan åtgärdas direkt av EU:s medlemsländer. För Sverige nämner företagsundersökningen personrörligheten till Sverige: långa väntetider och krånglig hantering av arbetstillstånd på Migrationsverket för arbetstagare som kommer från länder utanför EU (s. 27).  

Med ankomsten av EU-arbetstagare har företagen inte upplevt mycket problem. Däremot visar SOLVIT-arbetet att enskilda personer (potentiella arbetstagare) ofta drabbas av problem som rör socialförsäkring, rätten att uppehålla sig i landet och erkännande av yrkeskvalifikationer från andra länder (s. 45).

När det gäller import till EU upplever företag problem med Tullverket: svårigheter att få kontakt och långa procedurer (s. 38-39).    


Segt arbete

På EU-nivå handlar det om ett segt arbete för att minska hindren och att skapa tidsenliga regler för den inre marknaden med hänsyn till nya förhållanden såsom digitaliseringen. Några milstolpar från 2010-talet.

Steg på vägen har varit Mario Montis nya strategi för den inre marknaden och kommissionens meddelande På väg mot en inre marknadsakt (båda 2010), inremarknadsakten (Single Market Act SMA I; 2011) och det följande åtgärdspaketet Inremarknadsakt II (SMA II; 2012).


Ny inremarknadsstrategi

Arbetet fortsätter. För ett år sedan presenterade den Europeiska kommissionen en ny strategi för den inre marknaden; här korta presentationer av huvuddragen: pressmeddelande om lanseringen och något fylligare i form av frågor och svar.

Kommissionens meddelande är den sammanfattande handlingen: Att förbättra den inre marknaden – bättre möjligheter för individer och företag; Bryssel den 28.10.2015 COM(2015) 550 final (23 sidor).  

Vi ska dock inleda vår översikt av inremarknadsstrategin med de två arbetsdokument (publicerade enbart på engelska) som lade grunden till meddelandet:

A Single Market Strategy for Europe - Analysis and Evidence; Brussels, 28.10.2015 SWD(2015) 202 final (108 sidor)

Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States; Brussels, 28.10.2015 SWD(2015) 203 final (länk till tre delar). Det kan dock vara mer angenämt att läsa den sammanhängande versionen kommissionen har publicerat (länk här; 112 sidor).  

Sedan den rådgivande brittiska folkomröstningen om EU-medlemskapet den 23 juni 2016 (Wikipedia) färgar Storbritanniens utträde - Brexit - resonemangen om framtiden för tullunionen, handelspolitiken och den inre marknaden.


Ralf Grahn

Inga kommentarer: