lördag 19 november 2016

Arbetsdokumenten för inremarknadsstrategin

Genom de täta kontakterna erbjuder Europeiska unionen medlemsländernas regeringar möjligheter att lära sig av varandra för interna reformer. EU skapar även tillfällen till gemensamma förbättringar på EU-planet med avsikt att höja produktiviteten och förbättra konkurrenskraften för att höja välståndet och förbättra sysselsättningen i Europa.

Europa släpar så mycket efter Förenta Staterna att det behövs ett ordentligt lyft på den politiska dagordningen och myndigheternas agenda, såväl nationellt som på unionsplanet.


Integration och konkurrenskraft

Mot den bakgrunden kan myndigheter, näringslivsorganistioner och politiker utnyttja den mångsidiga lägesbedömningen i arbetsdokumentet:

Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States; Brussels, 28.10.2015 SWD(2015) 203 final (länk till tre delar). Det är dock lättast att följa den sammanhängande version kommissionen har publicerat (länk här; 112 sidor).

Rapporten är en bred omvärldsbeskrivning. Den erbjuder rätt detaljerade skildringar av ekonomiska fram- och baksteg och ger uppslag till reformåtgärder rörande:
  • Investeringar
  • Konkurrenskraft och innovation
  • EU-företags integrering i internationella värdekedjor
  • Finansieringsfrågor i realekonomin


Analys och argument

Den andra bakgrundshandlingen ändrar fokus från ekonomisk analys och strukturreformer till en mer rättspolitisk bedömning av läget och brister på  den inre marknaden samt uppgifter för den nya inremarknadsstrategin.

Medan meddelandena i princip har begränsats till 15 sidor -  för ökad koncentration och minskad översättning -  kan kommissionen behandla frågor mer detaljerat i arbetsdokument som publiceras på ett eller några språk och läses närmast av sakkunniga.

I detta fall finns arbetsdokumentet enbart på engelska (medan EU har 24 officiella språk):  

A Single Market Strategy for Europe - Analysis and Evidence; Brussels, 28.10.2015 SWD(2015) 202 final (108 sidor)  

Enligt handlingen (s. 79, fotnot 241) var 1115 direktiv och 2953 förordningar för den inre marknaden i kraft den 30 april 2015, så vi ska en tid framöver hålla oss på en mer översiktlig nivå.  

Övervägandena i arbetsdokumentet rör den inre marknaden för varor och tjänster, på tre nyckelområden (s. 3-4):  
  • Att skapa möjligheter för konsumenter, yrkesverksamma och företag.  
  • Att uppmuntra och möjliggöra den modernisering och innovation som Europa behöver.  
  • Att åtgärderna genomförs praktiskt på ett sätt som gynnar konsumenter och företag i vardagen.

Som översikt erbjuder jag innehållsförteckningen för arbetsdokumentet på engelska och sedan det nästan identiska innehållet förtecknat i meddelandet på svenska:

Contents
1. UPGRADING THE SINGLE MARKET
2. CREATING OPPORTUNITIES FOR CONSUMERS AND BUSINESSES
2.1. Enabling the balanced development of the collaborative economy
2.2. Helping SMEs and start-ups to grow
2.3. Making the market without borders for services a practical reality
2.4. Addressing restrictions in the retail sector
2.5. Preventing discrimination of consumers and entrepreneurs
3. ENCOURAGING MODERNISATION AND INNOVATION
3.1. Modernising our standards system
3.2. More transparent, efficient and accountable public procurement
3.3. Consolidating Europe's intellectual property framework
4. ENSURING PRACTICAL DELIVERY
4.1. A culture of compliance and smart enforcement
4.2. Improving the delivery of the Services Directive by reforming the notification procedure
4.3. Strengthening the Single Market for goods
5. REFERENCES


Innehåll
1. ATT FÖRBÄTTRA DEN INRE MARKNADEN
2. ATT SKAPA MÖJLIGHETER FÖR KONSUMENTER OCH FÖRETAG
2.1. Att möjliggöra en balanserad utveckling för delningsekonomin
2.2. Att hjälpa små och medelstora företag och nystartade företag att växa
2.3. Att förverkliga en tjänstemarknad utan gränser
2.4. Att åtgärda begränsande bestämmelser i detaljhandelssektorn
2.5. Att förebygga diskriminering av konsumenter och företagare
3. ATT UPPMUNTRA TILL MODERNISERING OCH INNOVATION
3.1. Att modernisera systemen för kvalitetsnormer
3.2. Mer öppen, effektiv och ansvarig offentlig upphandling
3.3. Befästa EU:s immaterialrättsliga regelverk
4. FÖRSÄKRAN OM GENOMFÖRANDET
4.1. Uppfyllda krav och smart genomförande
4.2. Tjänstedirektivet ska ge bättre effekt genom nytt anmälningsförfarande
4.3. En stärkt inre marknad för varor
5. SLUTSATS  

Det går därför väl att använda meddelandet och arbetsdokumentet jämsides.Ralf Grahn

Inga kommentarer: