måndag 21 november 2016

Inremarknadsstrategin

Kommissionens lockrop är en fördjupad och rättvisare inre marknad. Meddelandet är paketets sammanfattande handling: Att förbättra den inre marknaden – bättre möjligheter för individer och företag; Bryssel den 28.10.2015 COM(2015) 550 final (23 sidor).

Det kan vara värt att notera att ordet inremarknadsstrategi eller orden strategi för den inre marknaden inte förekommer i rubriken för meddelandet, vilket kanske inte bäddar för bästa framgång när folk söker efter en sådan (på nätet).  

Dessutom har den svenska översättningen och och rubriken i det som troligen är originaltexten engelska något olika valörer. Förbättring är en väldigt allmän term, medan ‘upgrade’ är någonting mer specifikt: Upgrading the Single Market: more opportunities for people and business.

Meddelandet rör den inre marknaden för varor och tjänster. Andra åtgärdsprogram handlar om energi, transport, digitala marknader, finansiella tjänster och liknande.

Kommissionens målsättning för en fördjupad och rättvisare inre marknad genom en ny strategi för den inre marknaden bygger på möjligheter, modernisering och resultat. Med arbetsdokumentens ekonomiska och rättsliga analys som grund föreslog kommissionen en eller flera åtgärder per område, här i kortform (s. 22-23):

Vägledning för hur EU:s lagstiftning tillämpas på delningsekonomiska affärsmodeller (2016)
Handlingsplan för mervärdesskatt (2016)
Lagstiftningsinitiativ om företagsinsolvens, inklusive tidig omstrukturering och en andra chans (2016)
Initiativ för att underlätta användningen av digital teknik under ett företags hela livscykel samt gränsöverskridande sammanslagningar och delningar (2017)
Initiativ för nystartade företag (2016)
Vägledning gällande reformbehov för medlemsstater i fråga om reglering av yrken (2016)
Analytisk uppställning att användas av medlemsstaterna vid genomgång av befintlig reglering av yrken eller förslag på ny sådan (2016)
Lagstiftningsåtgärder för att hantera lagstiftningshinder i samband med viktiga uppdragstjänster och byggentreprenader (2016)
Lagstiftningsförslag för att införa ett tjänstepass för viktiga sektorer, t.ex. uppdragstjänster och byggentreprenader (2016)
Meddelande om bästa praxis för att underlätta etableringar i detaljhandeln och minska driftsbegränsningarna (2017)
Lagstiftningsåtgärder för att förebygga diskriminering av konsumenter på grund av nationalitet eller bosättningsland (mitten av 2016)
Gemensamt initiativ om standardisering (2016)
Specifik vägledning för standardisering av tjänster (2016)
Offentlig upphandling: en mekanism för frivillig förhandsbedömning vid stora infrastrukturprojekt (2017)
Initiativ för bättre förvaltning vid offentlig upphandling, genom upprättande av register över kontrakt, förbättrad uppgiftsinsamling och nätverkssamarbete mellan överprövningsorgan (2017–2018)
Initiativ för att modernisera ramverket för immateriella rättigheter, inklusive en översyn av EU:s regelverk för immateriella rättigheter (2016–2017)
Dataanalysverktyg för övervakningen av lagstiftningen om den inre marknaden (2017)
Förslag till nya marknadsinformationsverktyg som ska hjälpa kommissionen att samla in uppgifter från utvalda marknadsaktörer (2016)
Lagstiftningsförslag efter förebild av välfungerande delar av det nuvarande anmälningsförfarandet i enlighet med direktiv (EU) 2015/1535 för tjänster som för närvarande inte omfattas av det direktivet (2016)
Handlingsplan för att öka medvetenheten om principen om ömsesidigt erkännande (2016)
Översyn av förordningen om ömsesidigt erkännande (2017)
Omfattande åtgärder för ytterligare försök att hålla produkter som inte uppfyller kraven borta från marknaden (eventuellt inklusive ett lagstiftningsinitiativ) (2016–2017)  

***

Innan vi går in på enskilda förslag ska vi dock följa med utvecklingen av den inre marknaden som en helhet.


Ralf Grahn

Inga kommentarer: