onsdag 30 september 2015

Tillämpningen 2014 av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna

EU-kommissionens första seminarium om de grundläggande rättigheterna kommer att fokusera på främjandet av tolerans och respekt, och särskilt på förebyggande och bekämpning av antisemitiskt hat och hat mot muslimer.
Som bakgrund inför seminariet, som äger rum i morgon och övermorgon (den 1–2 oktober 2015), hänvisar jag till kommissionens senaste årsrapport.

Strategin för grundläggande rättigheter
När Lissabonfördraget trädde i kraft blev Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna juridiskt bindande för EU, men även för medlemsländerna när de tillämpar EU-rätt.
Europeiska kommissionen antog därför 2010 en strategi för att se till att stadgan tillämpas rätt (pressmeddelande). Den publicerades som ett meddelande från kommissionen:

Rapport om tillämpningen av stadgan
I strategin åtog sig kommissionen att årligen publicera en rapport om den och EU-institutionerna samt medlemsländerna tillämpar stadgan om de grundläggande rättigheterna.
Den femte och färskaste rapporten släpptes den 8 maj 2015 och gäller för år 2014 (pressmeddelande):  
Rapport från kommissionen om tillämpningen 2014 av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna; Bryssel den 8.5.2015 COM(2015) 191 final samt bilagan SWD(2015) 99 final

På 14 sidor erbjuder årsrapporten 2014 en översikt av kommissionens åtgärder och en växande rättspraxis samt ett antal nyttiga länkar för personer med ett professionellt intresse.

Utöver antisemitiskt och antimuslimskt hat har mottagandet av asylsökande blivit en all mer brännande fråga i EU.

Individens rättigheter online hotas av statlig underrättelse och kommersiellt utnyttjande. Här ger rapporten en del upplysningar att arbeta vidare med.


Seminarium om grundläggande rättigheter

En konkret utfästelse från kommissionen är att årligen ordna ett seminarium om grundläggande rättigheter för att väcka en bredare debatt. Det första seminariet äger rum i morgon och övermorgon, den 1–2 oktober 2015. Det kommer att fokusera på främjandet av tolerans och respekt, och särskilt på förebyggande och bekämpning av antisemitiskt hat och hat mot muslimer.


E-juridikportalen
Genom e-juridikportalen försöker kommissionen nå ut till både en bredare allmänhet och jurister för att upplysa om rättssystemen och möjligheterna till rättslig prövning i EU-länderna.

I den mån kommissionen på detta sätt vill vägleda enskilda beträffande stadgan om de grundläggande rättigheterna borde den i mitt tycke ges en synlig plats.

Ralf Grahn 

Inga kommentarer: