söndag 13 september 2015

EU från strategisk agenda till Luxemburgs ordförandeskapsprogram
I juni 2014 antog Europeiska rådet en 'Strategisk agenda för för unionen i tider avförändring' (bilaga I till slutsatserna EUCO 79/14; från sidan 14).

1. En union med sysselsättning, tillväxt och konkurrenskraft
2. En union som gör alla medborgare mer delaktiga och skyddar dem
3. Mot en energiunion med en framåtblickande klimatpolitik
4. En union med frihet, säkerhet och rättvisa
5. Unionen som en stark global aktör

Dessa riktlinjer är avsedda att vägleda EU och medlemsländerna i fem år, men omvärlden förändras och uppgifterna preciseras fortlöpande.

Vi ser strax hur handlingarna bygger på varandra i en kontinuerlig process.


Luxemburgs ordförandeskapsprogram


Luxemburg handhar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd från den 1 juli till den 31 december 2015.

Som byggstenar hänvisar ordförandeskapet uttryckligen till Europeiska rådets strategiska agenda samt till kommissionsordföranden Jean-Claude Junckers politiska riktlinjer, kommissionens arbetsprogram för 2015 [COM(2015) 910 final] och ordförandeskapstrions 18-månadersprogram (1 juli 2014–31 december 2015; 11258/14).

På programsidan presenterar Luxemburg ordförandeskapets prioriteter – beskrivna som sju pelare - i sammandrag (på engelska, franska och tyska).

Den svenska regeringens kommenterade dagordning inför måndagens allmänna råd kan vi tacka för en än mer koncentrerad framställning av de sju pelarna:

1. Investeringar för tillväxt och sysselsättning – Investeringsplanen för Europa, utformad av kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, prioriteras. Likaså vikten av implementeringen av the European Fund for Strategic Investments (EFSI).

2. Fördjupa EU:s sociala dimension – Luxemburg står bakom arbetet för ett Europa med trippel-A rankning i sociala frågor. Investeringar i humankapital för att minska klyftorna och öka den socio-politiska stabiliteten i unionen prioriteras.

3. Migration samt balans mellan rättsliga frågor och säkerhet – En effektiv flykting- och migrationspolitik som fokuserar på att rädda liv prioriteras, liksom vikten av samarbete med tredje land. Kampen mot terrorism ges hög prioritet.

4. Vitalisering av den inre marknaden – Utvecklandet av en digital inre marknad prioriteras för att kunna skapa fler jobb och tillväxt inom EU.

5. Konkurrens i en global och transparent kontext – Genomförandet av strukturreformer för att säkerställa konkurrenskraft och tillväxt prioriteras. Bekämpandet av skattefusk och skattesmitning lyfts också fram.

6. Hållbar utveckling – Luxemburg prioriterar omställningen till en grön ekonomi med minskade utsläpp av växthusgaser. Hållbar utveckling inom områden som jordbruk och fiske betonas.

7. EU i världen – Ett fördjupat samarbete med EU:s närmaste partners prioriteras och förhandlingar med kandidatländer ses som ett viktigt verktyg för att driva på reformer vid EU:s gränser.


Det egentliga programmet 'A Union for the citizens – Priorities of the Luxembourg Presidency 1 July-31 December 2015) går på drygt trettio sidor (här på franska och tyska).Ralf Grahn  

Inga kommentarer: