fredag 28 januari 2011

EU:s inre marknadsakt

Ordföranden för Europeiska rådet [ @euHvR på Twitter ] beskrev den inre marknaden som Europeiska unionens största tillgång (på engelska): ”The Internal Market is the EU's biggest asset”, says Herman Van Rompuy.

Vi tittar nu närmare på reformplanerna för den inre marknaden. De är (åtminstone potentiellt) viktiga för företag och konsumenter, arbetsgivare och arbetstagare.


En inre marknadsakt (Single Market Act)

På den juridiska portalen Eur-Lex hittar man den gällande EU-lagstiftningen uppdelad i ämnesområden (uppdaterad per den 1 januari 2011).

Grundläggande information om reformplanerna för den inre marknaden hittar vi på kommissionens webbsida En inre marknadsakt.

På svenska finns bland annat broschyren Din inre marknad? (cirka 40 sidor), pressmeddelandet från lanseringen (IP/10/1390) och Mario Montis rapport ”En ny strategi för den inre marknaden – I ekonomins och samhällets tjänst för Europa”.


KOM(2010) 608

Det centrala referensdokumentet är meddelandet från kommissionen. På Eur-Lex kan man välja mellan 22 språkversioner.

Den svenska versionen av kommissionens meddelande:

På väg mot en inre marknadsakt - Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi - Femtio förslag för att arbeta, driva företagsverksamhet och handel bättre tillsamman; Bryssel den 27.10.2010 KOM(2010) 608 slutlig (ungefär 47 sidor)

(De språkintresserade märker att 'Single Market Act' på engelska och en 'inre marknadsakt' på svenska företer vissa olikheter. Även andra språkversioner berörs.)


Konkurrenskraftsrådet

Det 3057:e mötet i rådet Konkurrenskraft (inre marknaden, industri, forskning och rymdfrågor),
den 10 december 2010 i Bryssel, antog slutsatser om den inre marknadsakten (handling 17668/1/10 REV 1) (sid. 7):

Inremarknadslagen – Rådets slutsatser

Rådet antog slutsatser om inremarknadsakten, en tvåårsplan (2011–2012) bestående av 50 initiativ, som syftar till att säkra en kontinuerlig optimering av den inre marknaden och bidra till ett framgångsrikt genomförande av Europa 2020-målen, att stimulera sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten.

Slutsatserna i oavkortad form återfinns [HÄR – Se nedan].

Slutsatserna ställer sig bakom den allmänna inriktningen i inremarknadsakten (13977/1/10)[Se nedan], enligt vilken den inre marknaden måste vila på en stark ekonomisk och social grund för att man ska kunna bygga upp en verkligt konkurrenskraftig ekonomi.

Slutsatserna tar bl.a. upp företagens och medborgarnas problem som hindrar dem att dra full nytta av den inre marknadens fördelar, användning av redskap för att utveckla nya tillväxtkällor inom såväl tjänste- som industrisektorn, europeisk internationell konkurrenskraft och utformning av en ny kollektiv strategi för att säkerställa en lyckad nylansering av den inre marknaden.

I slutsatserna åtar sig också rådet att fortsätta att granska inremarknadsakten i syfte att fastställa de prioriterade åtgärder som bör ha införts före utgången av 2012 och därmed underlätta tillträdet till den inre marknaden, stödja företagen, stimulera tillväxten och hjälpa till att skapa arbetstillfällen.
Länken till rådets slutsatser leder till den engelska versionen:

Conclusions on the Single Market Act

Slutsatserna finns även på franska:

Conclusions sur l'Acte pour le marché unique

Av någon anledning leder länken i rådsslutsatserna till dokument 13977/1/10 till den rättade engelska versionen, även om meddelandet från kommissionen finns i 21 andra språkversioner, såsom vi såg tidigare.


Nästa steg

Den inre marknadsakten är en färdplan för femtio åtgärder och förslag, så frågorna kommer att befinna sig i rörelse. Förhoppningsvis ser generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster till att webbsidorna 'En inre marknadsakt' uppdateras flitigt. 'Senaste nytt' borde redan dammas av och beredas mera utrymme.Ralf Grahn


P.S. Fleishman-Hillard (Bryssel) har publicerat en ny utredning om hur europaparlamentarikerna utnyttjar webben, inklusive sociala medier: European Parliament Digital Trends Survey. På Twitter kan du diskutera #epdigitrends. Vad tror du, finns det skillnader mellan nationella politiker och Europanivån?

Inga kommentarer: