onsdag 8 juni 2011

Radiospektrumpolitiken i EU: Konsekvensanalysen

Den 20 september 2010 publicerade EU-kommissionen sitt förslag till program för radiospektrumpolitiken. Förslaget finns tillgängligt på 22 officiella EU-språk.

Den svenska pdf-versionen av kommissionens förslag:

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättande av det första programmet för radiospektrumpolitik; Bryssel den 20.9.2010 KOM(2010) 471 slutlig

På engelska går förslaget under namnet 'radio spectrum policy programme' (RSPP). Programförslaget ansluter sig till Europa 2020-strategin och den digitala agendan för Europa, ett de sju EU2020-huvudinitiativen.


Konsekvensanalys på svenska

Konsekvensanalyser utgör ett led i strävandena att förbättra lagstiftningen i Europeiska unionen. På sedvanligt sätt åtföljdes lagförslaget om radiospektrumpolitik av ett arbetsdokument från kommissionen med ett sammandrag av konsekvensanalysen på 22 språk.

Det svenska sammandraget (pdf) av konsekvensanalysen:

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR: Följedokument till KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om ”PROGRAMMET FÖR RADIOSPEKTRUMPOLITIK”: SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN; Bryssel den 20.9.2010 SEK(2010) 1035 slutlig (9 sidor)

I handlingen bedöms behovet av bättre koordinering på europeisk nivå både som ett strategiskt val och beträffande enskilda frågor om reglering.


Syfte

Före diskussionen om behovet av och rätt nivå för reglering erbjuder sammandraget SEK(2010) 1035 en behagligt läslig sammanfattning av ändamålen för en europeisk radiospektrumpolitik (sid. 3-4):

Det första programmet för radiospektrumpolitik kommer att beskriva hur spektrum kan användas för att bidra till EU:s politiska mål fram till 2015 och ge en generell bild av hur man kan stärka de sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelarna av tillgång till spektrum.

Mot bakgrund av de ovan beskrivna problemen kan följande mål sättas upp:

• Att genom spektrumpolitiken stödja de mål för trådlöst bredband som fastställs i Europa 2020-strategin och den digitala agendan för Europa.

• Att främja effektiv spektrumanvändning med hjälp av EU:s politik, särskilt genom att stödja flexibilitet och konkurrens.

• Att främja innovation på EU-nivå.

• Att motverka brister i spektrumförvaltningen inom EU:s kompetensområden.

• Att stödja de mål för att motverka klimatförändring och främja energieffektivitet som fastställs i Europa 2020-strategin och den digitala agendan för Europa.

• Att skydda europeiska politiska intressen på internationella arenor och stödja medlemsstaterna i deras förbindelser med tredjeländer.

• Att bidra till att främja den inre marknaden för utrustning, tjänster och nätverk.

Komplett konsekvensanalys

Med tanke på förvaltningarna och allmänheten i medlemsländerna publiceras sammandragen av konsekvensanalyserna på (nästan) alla officiella EU-språk. Ofta och även i detta fall finns den fullständiga versionen av konsekvensanalysen dock tillgänglig enbart på engelska.

De som har ett aktivt intresse kan ta del av den betydligt utförligare egentliga konsekvensanalysen SEC(2010) 1034 (pdf):

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT: IMPACT ASSESSMENT: Accompanying document to the Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the first radio spectrum policy programme; Brussels, 20.9.2010 SEC(2010) 1034 final (78 sidor)Ralf Grahn

Inga kommentarer: