torsdag 2 juni 2011

EU: Sverige om radiofrekvenser och radiospektrumpolitik

När användningen av tjänster som hör till telefoni och mobilt internet ökar är det av avgörande betydelse att så kallat radiospektrum, eller lediga frekvenser, finns tillgängligt, konstaterade den svenska regeringen i ett kort pressmeddelande efter mötet i det så kallade TTE-rådet: Telekområdet den 27 maj 2011.

Det ungerska ordförandeskapet i EU-rådet hade sammanställt en rapport om framstegen för att anta ett första program för radiospektrumpolitiken:

Det fanns ett stort stöd för ordförandeskapets rapport och kommissionens önskan att förhandlingarna om ett första program för radiospektrumpolitik ska kunna slutföras snarast. Det inkommande polska ordförandeskapet bekräftade att det ska arbeta för att förhandlingarna ska vara klara före årets slut.

Rådet, TTE-rådet, telekområdet

I princip utgör Europeiska unionens råd ett organ, ungefär som 'regeringen', men det möts i olika konstellationer beroende på ämne, på liknande sätt som olika politikområden har tilldelats departement eller ministerier i medlemsländerna.

Rådskonstellationen TTE-rådet ansvarar för ekonomiskt viktiga frågor som gäller transport, telekommunikation och energi, vilka är avgörande för tillväxtstrategin Europa 2020 (EU2020). Men sammansättningen den 27 maj 2011 behandlade i huvudsak frågor om telekommunikation (därav den något förenklade beskrivningen 'telekområdet').


Sverige

Som vanligt erbjöd regeringen i Sverige hyfsad information inför rådsmötet. Intresserade läsare hittar bakgrundsinformation i pressmeddelandet: Inför telekområdet den 27 maj 2011.

Regeringen beskriver nuläget och ambitionerna:

Att lediga frekvenser, eller radiospektrum, finns tillgängligt är av avgörande betydelse när användningen av tjänster som hör till telefoni och mobilt internet ökar. Detta är också innebörden i den radiospektrumpolitik som medlemsländerna ska enas om, och som diskuterats både i rådet och Europaparlamentet. Ministrar med ansvar för telkomfrågor kommer till Bryssel den 27 maj för att på ett rådsmöte få en lägesrapport av kommissionen om förslaget om ett första program för radiospektrumpolitik. Statssekreterare Marita Ljung deltar från Sverige.

Kommissionen presenterade ett lagförslag om radiospektrumpolitik i september 2010. I förslaget uppmanas medlemsländerna att frigöra frekvensutrymme för trådlöst bredband. För att åstadkomma detta föreslås bl.a. att medlemsländerna tilldelar det s.k. 800 MHz-bandet för trådlösa bredbandstjänster senast 1 januari 2013. Det finns ett krav på att särskilt beakta täckning i glest befolkade områden så att människor även där ska få tillgång till en snabb uppkoppling.

Frågan är viktig för Sverige som ligger långt framme och som redan har gjort en tilldelning av frekvensutrymme via Post- och telestyrelsen. Det gör att en utbyggnad av nya snabba bredbandstjänster kan komma igång vilket är av stor betydelse såväl för industrin som för människor i hela landet.

I kommissionens digitala agenda är målet att alla medborgare i EU ska ha tillgång till bredband senast år 2013 och tillgång till snabbt och ultrasnabbt bredband senast år 2020. Detta ska ske genom att tillräckliga mängder radiofrekvenser görs tillgängliga i EU. Den digitala agendan ingår som ett av sju huvudinitiativ i Europa 2020-strategin.

Europaparlamentet har behandlat frågan en första gång. Enligt planen ska förslaget färdigförhandlas under det polska ordförandeskapet hösten år 2011.

Den kommenterade dagordningen innehåller mer exakta referenser till kommissionens förslag och den fortsatta behandlingen av förslaget till program för radiospektrumpolitik (EU radio spectrum policy programme, RSPP).Ralf Grahn

Inga kommentarer: