måndag 21 mars 2011

Danmark deltar i Europakten?

En politisk överrock men med en institutionell inramning stabil som ett korthus, var hur jag beskrev den nya pakten för euron i ett tidigare inlägg på Grahnblawg: Europakten - ”Faust goes Brussels?”.

På Grahnlaw Suomi Finland hann vi också se att Sverige, som inte har något fördragsmässigt undantag från euron, kommer att ställa sig utanför även det nya styrningsförfarandet: Sverige utanför Europakten.


Danmark

Danmark har ju ett verkligt avtalsmässigt undantag från den gemensamma valutan, men statsminister Lars Løkke Rasmussens regering vill egentligen bli av med det. Dessutom för Danmark en fastkurspolitik gentemot euron, utan att ha säte och stämma i det Europeiska centralbankssystemet (ECBS).

Samtidigt som vi bekantar oss med den danska temasidan ”pagt for konkurrenceevne/europagt” får vi en bild av hur Danmark sköter EU-informationen enligt principen om en lucka. EU-Oplysningen vid Folketinget integrerar allmän information med uppgifter om behandlingen av ärenden i Europaudvalget. Jag undrar fortfarande om något annat EU-land når dansk nivå, inklusive antalet länkar till primära källor.

Den enda kritik jag hade mot temasidan om Europakten för två dagar sedan var att den inte var fullt uppdaterad beträffande regeringens avsikter.

Nu kan även den kritiken tonas ned till att gälla det faktum att Finansministeriets färska notat av den 18 mars 2011 smugits in mellan annat material, så att det kräver viss uppmärksamhet av en läsare att hitta promemorian:

SAMLENOTAT: Dansk deltagelse i europæisk pagt om økonomisk samarbejde (18. marts 2011; 5 sidor)

Efter en beskrivning av bakgrunden och innehållet tillstyrker regeringen en anslutning med följande motiveringar:

Holdning

Regeringens holdning

De overordnede mål i pagten afspejler overordnet danske hensyn og prioriteter, og det vurderes på den baggrund at være i Danmarks interesse at tilslutte sig pagten, med henblik på at spille en aktiv dansk rolle i Europa i drøftelsen af økonomisk politik i EU.

Pagten har set de rigtige mål i form af forbedret konkurrenceevne, øget beskæftigelse, sunde offentlige finanser og finansiel stabilitet. Det er efter regeringens opfattelse grundlæggende positivt, at eurolandene og deltagende ikke-eurolande i kraft af initiativet om en konkurrenceevnepagt i højere grad ønsker at styrke fokus på økonomiske reformer, som styrker vækstpotentiale, arbejdsudbud, finanspolitisk holdbarhed og konkurrenceevne, som en række EU-lande har betydelige udfordringer med.

Regeringen noterer sig, og lægger vægt på pagtens metode, hvor de fælles mål er af en overordnet karakter, og hvor det enkelte lands regering selv har ansvaret for at fastlægge sin nationale økonomiske politik for at opnå de fælles mål. Der lægges således vægt på, at pagten respekterer nærhedsprincippet ved at de i pagten nævnte tiltag er ikke-bindende og ikke er præskriptive i forhold til de præcise midler.

Regeringen noterer sig, og lægger vægt på, at pagten er i overensstemmelse med og bygger videre på det eksisterende EU-samarbejde, der understøtter vækst og beskæftigelse. Det gælder især EU27-samarbejdet om det indre marked, som bør udbygges yderligere. Pagten skal således bidrage til at styrke det eksisterende samarbejde inden for traktaten, men øge den politiske forpligtelse på stats- og regeringschefniveau til at de enkelte lande gennemfører de nødvendige reformer.

Regeringen noterer sig, og lægger vægt på, at pagten respekterer nationale arbejdsmarkedsmodeller samt arbejdsmarkedets parters ret til at forhandle kollektive overenskomster.

Regeringen finder det afgørende, at konkurrenceevnepagten respekterer det danske euroforbehold.

Andre landes holdninger

Det er sandsynligt, at andre ikke-eurolande vil ønske at deltage i konkurrenceevnepagten, om end der ikke foreligger oplysninger om endelige beslutninger.
Det är intressant att konstatera den danska regeringens positiva bedömning av helheten. Enligt regeringen i Danmark hotas varken den danska arbetsmarknadsmodellen eller systemet för kollektivavtal.

Jämfört med detta hävdar facket och oppositionen i Sveriges Riksdag motsatsen.

Europaudvalget behandlar frågan i morgon, den 22 mars 2011.

Uppdatering: Dagordningen för Europaudvalget den 22 mars 2011 har publicerats.

Uppdatering den 22 mars 2011: Den danska regeringens 'NOTAT: Forholdet mellem det danske euro-forbehold og en ny pagt for euroen' hävdar att Europakten är politiskt, men inte rättsligt bindande och att den är förenlig med Danmarks undantag från euron:

Allerede fordi pagten ikke er retligt bindende, vil deltagelse i pagten ikke stride mod det danske euroforbehold. De rettigheder og pligter for Danmark, som er fastlagt i traktaterne og de dertilhørende protokoller kan ikke fraviges blot ved en politisk aftale, som f.eks. konkurrenceevnepagten.


Medier

Här följer några plock från danska medier med kompletterande synpunkter.

'Fastkurspolitik kræver deltagelse i europagt',skriver Børsen, och konstaterar att den danska regeringen är för en dansk anslutning.

Danmarks Radio DR bekräftar 'Regeringen vil med i europagt'.


En pakt för euron

Texten till den så kallade Europakten finns tillgängligt även på svenska:

Slutsatser från euroområdets stats- och regeringschefer den 11 mars 2011 (totalt 15 sidor)(Se särskilt Bilaga I, från sidan 5: En pakt för euron – starkare samordning av den ekonomiska politiken för konkurrenskraft och konvergens)Ralf GrahnP.S. ”Norges samarbeid med Europa er en bærebjelke i norsk utenrikspolitikk”, är öppningsorden på den norska Europaportalen som erbjuder tillgång till regeringens mångsidiga utbud av information om EU och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Inga kommentarer: