söndag 19 februari 2017

Inremarknadsakten

Europeiska kommissionens inventarium av hela 50 möjliga åtgärder för att utveckla den inre marknaden hade hösten 2010 publicerats i grönboken:

Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi
Femtio förslag för att arbeta, driva företagsverksamhet och handel bättre tillsammans
Bryssel den 27.10.2010 KOM(2010) 608 slutlig (47 sidor)

Kommissionens utlovade sida med svaren från det offentliga samrådet har gått upp i rök, så för den intresserade kvarstår det redigerade sammandraget på engelska, publicerat samma dag som inremarknadsakten:

Av kommissionens sidor om inremarknadsakten återstår en bantad och i praktiken engelsk version - Single Market Act - även om vårt språkval är svenska.


Inremarknadsakten KOM(2011) 206
Bland femtio förslag hade kommissionen efter det offentliga samrådet valt tolv “hävstänger” (nyckelåtgärder) att leda fram till beslut före slutet av 2012, för att på så sätt uppmärksamma den inre marknadens 20-årshögtid:
Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden ”Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt”
Bryssel den 13.4.2011 KOM(2011) 206 slutlig (26 sidor)

Vare sig det var betydelsen eller tiden som dikterade urvalet (utan att glömma resten av förslagen på bordet), så förklarade den Europeiska kommissionen (s. 3-4), bland annat med hänvisning till Europeiska rådets slutsatser (EUCO 10/11, punkt 7):

Kommissionen har beslutat om tolv åtgärder som ska fungera som hävstänger, vilka fastställts på grundval av resultaten av det offentliga samrådet, Europaparlamentets betänkanden, rådets slutsatser och yttranden från regionkommittén samt ekonomiska och sociala kommittén. För att främja tillväxten och stärka allmänhetens förtroende har kommissionen föreslagit att EU fram till 2012 fastställer en nyckelåtgärd för var och en av dessa åtgärder.

Kommissionen kommer under 2011 att lägga fram de lagstiftningsförslag som krävs för att genomföra dessa nyckelåtgärder så att parlamentet och rådet kan leva upp till Europeiska rådets uppmaning att anta ett första paket med prioriterade åtgärder för att vid utgången av 2012 kunna lansera en ny strategi för inre marknaden.


Ralf Grahn

Inga kommentarer: