måndag 20 februari 2017

Inremarknadsaktens tolv hävstänger (nyckelåtgärder)

EU-institutionernas - rådet, Europeiska rådet och Europaparlamentet - ställningstaganden rörande grönboken behandlade jag på min finska blogg Eurooppaoikeus i tio inlägg (med start här), men återkommer till denna fas på svenska eller engelska enbart om jag ser konkret efterfrågan.  

Bland femtio förslag hade kommissionen efter det offentliga samrådet valt tolv “hävstänger” (nyckelåtgärder) att leda fram till beslut före slutet av 2012, för att på så sätt uppmärksamma den inre marknadens 20-årshögtid:
Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden ”Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt”
Bryssel den 13.4.2011 KOM(2011) 206 slutlig (26 sidor)
Efter den korta presentationen av Inremarknadsakten - på engelska Single Market Act SMA - kan vi konstatera att de tolv hävstängerna eller nyckelåtgärderna (enligt sammandraget på sidorna 24-25) var:  

1 Lagstiftning som gör det lättare för riskkapitalfonder som är etablerade i en medlemsstat att fritt investera i en annan medlemsstat utan några hinder eller ytterligare krav.

2 Modernisering av lagstiftningen om erkännande av yrkeskvalifikationer.

3 Lagstiftning som inrättar ett enhetligt patentskydd för största möjliga antal medlemsstater samt ett enhetligt tvistlösningssystem. Målsättningen är att 2013 utfärda de första EU-patenten.

4 Lagstiftning om alternativ tvistlösning. Denna åtgärd omfattar även e-handeln.

5 Översyn av det europeiska standardiseringssystemet för att utvidga det till att även omfatta tjänster och göra standardiseringsförfarandena mer effektiva, dynamiska och välförankrade.  

6 Lagstiftning om energi- och transportinfrastruktur för att fastställa och utveckla strategiska projekt av intresse för EU och garantera driftskompatibilitet och intermodalitet.

7 Lagstiftning som säkerställer ömsesidigt erkännande av e-identifiering och e-autentisering inom hela EU och översyn av direktivet om elektroniska signaturer.  

8 Lagstiftning som inrättar en EU-ram för att främja utvecklingen av solidariska investeringsfonder

9 Översyn av energiskattedirektivet för att olika energikällor ska behandlas på likvärdigt sätt i syfte att bättre beakta varors energiinnehåll och deras koldioxidutsläpp.

10 Lagstiftning som syftar till att förbättra och stärka genomförandet, tillämpningen och den praktiska efterlevnaden av direktivet om utstationering av arbetstagare, samt lagstiftning som klarlägger utövandet av etableringsrätten, rätten att tillhandahålla tjänster och de grundläggande sociala rättigheterna

11 Förenkling av redovisningsdirektiven

12 Omarbetning och uppdatering av lagstiftningen för offentlig upphandling


Ralf Grahn

Inga kommentarer: