tisdag 13 maj 2008

Lissabonfördraget: den färskaste konsolideringen

Europadagen till ära publicerades Lissabonfördraget i Europeiska unionens officiella tidning:

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2008:115:SOM:SV:HTML

I nummer 9.5.2008 C 115 finns konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på EU:s 23 officiella språk.

Utöver webbversionen skulle det konsoliderade Lissabonfördraget ges ut i bokform samma dag, men det kan ta en tid innan böckerna når Norden.

För var och en som arbetar seriöst med EU-fördragen i den form de får när Lissabonfördraget träder i kraft är det naturligt att använda den version som publicerats i Officiella tidningen som referens, även om de konsoliderade versionerna strängt taget inte är juridiskt bindande.

I vardagligt bruk går det gott att utnyttja tidigare svenska konsolideringar utgivna av rådet (publicerad 16 april 2008), SNS Förlag (i behändigt pocketformat) och Sieps eller någon av de existerande konsolideringarna på andra språk än svenska.


Ralf Grahn

Inga kommentarer: