lördag 17 maj 2008

Le traité de Lisbonne en 27 clés

Étienne de Poncins har fortsatt sin verksamhet för att göra EU-fördragen begripliga för medborgarna. « Vers une Constitution Européenne » skrev han med erfarenheterna i framtidskonventets sekretariat som grund, och det konstitutionella fördraget ledde till utgivningen af « La Constitution européenne en 25 clefs ».

I « Le traité de Lisbonne en 27 clés » fortsätter de Poncins traditionen genom att klargöra Lissabonfördragets huvudpunkter.

En femtedel av boken tecknar bakgrunden till den besvärliga processen att förnya de institutionella bestämmelserna i EU-fördragen. Fyra femtedelar av ägnar de Poncins åt en tematisk genomgång av de viktigaste reformerna i Europeiska unionens nya fördrag.

De 27 ämnesområdena bildar naturliga helheter, och de Poncins beskriver reformdiskussionen, motiveringarna till förslag, konventets behandling och regeringskonferenserna 2004 och 2007 för att sedan presentera de reformer Lissabonfördraget för med sig.

De Poncins skriver koncist, klart och läsligt, så boken lämpar sig för medborgare med intresse för EU-politik och för studenter. De Poncins har länge jobbat med EU-frågor inom den franska utrikesförvaltningen och han är numera Frankrikes ambassadör i Bulgarien. Han framför i klartext franska (och sina egna) uppfattningar om Lissabonfördragets framsteg och brister på ett sätt som borde intressera ansvariga politiker och tjänstemän i EU-länderna.

De detaljerade besluten som behövs för att genomföra Lissabonfördragets bestämmelser kommer snart att bli föremål för intensiv beredning under franskt ordförandeskap, med Sverige och Tjeckien som följande i turordning inom samma ordförandetrojka. Därför har de Poncins avvägningar en särskild aktualitet, både för dessa länder och de övriga medlemsstaterna som deltar i beredningen.

Utöver de direkt engagerade aktörerna kan boken rekommenderas för journalister, statsvetare och jurister med intresse för Europeiska unionen.

Étienne de Poncins: Le traité de Lisbonne en 27 clés (Éditions Lignes de Repères, 2008 ; 261 pages ; 18,50 €)


Ralf Grahn

Inga kommentarer: