fredag 20 februari 2009

Förkommersiell upphandling

Kommissionen

Innovationerna är en ödesfråga för Europa i den ekonomiska konkurrensen, vilket en arbetsgrupp ledd av Esko Aho helt riktigt konstaterade i sin rapport till Europeiska unionen. Ett av arbetsgruppens förslag var att använda offentlig upphandling som drivkraft för utvecklingen.
Kommissionen har publicerat meddelandet Förkommersiell upphandling: Att driva på innovation för att få offentliga tjänster av hög kvalitet i Europa (Bryssel den 14.12.2007 KOM(2007) 799 slutlig). I meddelandet granskade kommissionen behovet av att öka innovationerna i den offentliga sektorn och presenterade en modell för hur forsknings- och utvecklingstjänster kan bidra till att förbättra tjänsterna. Meddelandet var ett inledande inlägg i diskussionen om hur den förkommersiella upphandlingen kan bidra inom ramen för existerande regler.


En annan intressant handling med tanke på ämnet är kommissionens meddelande Ett pionjärmarknadsinitiativ för Europa (Bryssel den 21.12.2007 KOM(2007) 860 slutlig). Meddelandet (Lead Market Initiative) utförde en kartläggning av marknader med potential att gå i täten, och det uppmanade till åtgärder för att snabbt forma ambitiösa handlingsplaner.


Särskilt med tanke på offentlig upphandling är det skäl att nämna kommissionens Guide on dealing with innovative solutions in public procurement ─ 10 elements of good practice (Brussels, 3.2.2007
SEC(2007) 280). Ett kort citat för att klargöra syftet:


This guide focuses on public procurement as part of a broader innovation strategy and explains how public procurement can motivate innovation. It complements previous and ongoing efforts to promote environmental technologies through public procurement procedures. Further actions will follow in order to address the still unexploited opportunities in Europe for procurement of R&D services, where benefits and costs are shared between the public authorities and the suppliers (i.e. pre-commercial procurement). In this context, it is important to note that procurement policy alone is not sufficient to encourage a wider uptake of innovation. Other framework conditions need to be in place. To have the greatest impact, then, public procurement for innovation needs to be part of a general innovation policy. What is needed is a system providing for education, for research, for finance, for knowledge transfer and support for small business, for intellectual property management and for a high quality regulatory environment.***

Europaparlamentet

Den 3 februari antog Europaparlamentet en resolution om förkommersiell upphandling för att driva på innovation för att få offentliga tjänster av hög kvalitet i Europa (P6_TA(2009)0037). Europaparlamentet uppmanar kommissionen att slå samman de olika strategierna till en enda politik för offentlig upphandling i syfte att uppmuntra innovation genom offentlig upphandling, förkommersiell upphandling, utveckling av pionjärmarknader samt tillväxt för små och medelstora företag genom offentlig upphandling.

Europaparlametet fastslog att de konkreat åtgärderna ligger på regeringarnas ansvar i medlemsländerna. I resolutionen hänvisar EP till de undantag som upphandlingsdirektiven 2004/18/EG och 2004/17/EG medger.


Ralf Grahn

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej, tack för att du bloggar! Härligt att få läsa EU-tankar ocg -fakta på redig svenska!! Fortsätt!

We Change Europe sa...

The Reform Treaty of Lisbon now provides Europeans with a concrete tool for the first time - the “Right of Initiative” that is anchored to Article 11. 4 Treaty of Lisbon. Article 11.4 offers the 400 million eligible EU citizens the possibility to express their opinion in a referendum and thus directly influence European decisions.
“We Change Europe” wants to offer the opportunity of getting involved into the process of political decisions made in the EU. Therefore they created an E-Voting tool and the possibility to promote political aims in form of paneuropean initiatives. In order to foster such citizens’ democracy they organize Europe-wide votes for important union-related decision. All Europeans are invited to participate in these initiatives.
At http://www.we-change-europe.eu you can vote, if you will get involved in the following two important topics:
We-Enlarge: The Europeans are enlarging their Union!
We-Elect: The Europeans elect their President!
Please click “Yes” or “No” at the “We Change Europe”-Website.