fredag 30 januari 2009

Upphandling 2008 i Finland

Den nya lagstiftningen om offentlig upphandling i Finland trädde i kraft den 1 juni 2007. Genom upphandlingslagen (348/2007), försörjningslagen (349/2007) och upphandlingsförordningen (6142007) infördes Europeiska gemenskapens (Europeiska unionens) direktiv 2004/18/EG och 2004/17/EG i nationell rätt.

År 2008 var därför det första hela år som den nya lagstiftningen on upphandling var i kraft i Finland. Totalt publicerades 19 713 upphandlingsannonser till ett värde av 14 miljarder euro (i verkligheten mer, eftersom många av EU-annonserna inte innehöll prisuppgifter)..

De stora kontrakten som överstiger EU:s tröskelvärden annonseras i TED (Tenders Electronics Daily), men de betydligt lägre nationella tröskelvärdena har en stor betydelse.

Omkring två tredjedelar (13 988) av annonserna var nationella och deras sammanlagda värde var 6 miljarder euro.

De flesta annonserna publicerades av kommuner, samkommuner och andra regionala myndigheter, men värdena för både statliga myndigheters och övriga upphandlingsenheters avtal var nästan lika stora.

De nationella upphandlingsannonserna publiceras på den elektroniska upphandlingskanalen HILMA:

http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/

Det finns ett kort referat om upphandlingsstatistiken 2008 på svenska:

http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/news/2008_upphandlingsstatistiken

Själva statistiken finns enbart på finska:

http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/docs/tilastot_2008

Källa: HILMA – Julkiset hankinnat: HILMAssa julkaistut hankintailmoitukset 1.1.2008 – 31.12.2008 (statistik 12.1.2009)


Ralf Grahn

Inga kommentarer: