måndag 15 februari 2010

Olaglig fildelning i fokus

Europeiska unionen har redan stärkt skyddet av immateriella rättigheter. Direktivet 2004/48 (bekant under förkortningen IPRED) innehåller civilrättsliga sanktioner beträffande intrång:EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter

(Denna text av betydelse för EES publicerades i en rättad version i Europeiska unionens officiella tidning 2.6.2004 L 195/16.)


Kommissionen har gett ett uttalande i vilket den säger att åtminstone följande immateriella rättigheter ingår in direktivets tillämpningsområde (Europeiska unionens officiella tidning 13.4.2005 L94/37):

— Upphovsrätt.

— Rättigheter närstående upphovsrätten.

— En databasframställares sui generis-rätt.

— Rättigheter som tillhör skaparen av kretsmönster i halvledarprodukter.

— Varumärkesrättigheter.

— Designskydd.

— Patenträttigheter, inklusive rättigheter som härrör från certifikat om tilläggsskydd.

— Geografiska angivelser.

— Bruksmodellskydd.

— Växtförädlarrättigheter.

— Firmanamn, om dessa är skyddade som exklusiva rättigheter i den berörda nationella lagstiftningen.
IPRED ger rättighetshavare ökade möjligheter att komma åt intrång. Mycket av den offentliga diskussionen har gällt upphovsrätten och webben, särskilt fildelningen.
Den officiella svenska synen på IPRED presenteras här: Skydd av immateriella rättigheter > Frågor och svar.


EU-kommissionen är inte nöjd med resultaten hittills, utan ytterligare åtgärder bereds.
Ralf Grahn

Inga kommentarer: