fredag 19 februari 2010

EU-lagstiftning enligt ämnesområde: Europeiska unionens råd

Europeiska unionens juridiska portal Eur-Lex är en guldgruva när det gäller EU-lagstiftning och andra offentliga dokument.


TemasidornaTemasidorna (thematic files) erbjuder en möjlighet att hitta rättsakterna och andra officiella handlingar inom ett visst ämnesområde.

För närvarande finns följande ämnesområden tillgängliga:


Institutionella frågor
• Europeiska unionens råd (16/02/2010)
• Lissabonstrategin (17/05/2006)
• Europaparlamentet (26/05/2009)


Jordbruk och fiske
• Marknaden för mjölk (28/10/2009)
• Den gemensamma jordbrukspolitiken (21/07/2009)
• Den gemensamma fiskeripolitiken (GFP) (13/05/2009)


Socialpolitik
• Icke-diskriminering och lika möjligheter för alla i EU (01/02/2008)
• Sysselsättning (24/04/2008)
• Resor och funktionshinder (15/05/2008)
• Skydd för privatlivet (09/04/2008)
• Invandring - Asyl (08/08/2008)
• Fotboll (06/06/2006)
• Säkra livsmedel (11/11/2009)
• Erkännande av utbildningsbevis och kvalifikationer i Europeiska unionen (26/06/2008)
• Flerspråkighet (15/09/2008)
• Kampen mot korruptionen (16/05/2007)
• Konsumentskydd (15/11/2007)


Transport
• Flygpassagerares rättigheter i EU (19/08/2008)
• Flygsäkerhet (10/09/2008)
• Resor och funktionshinder (15/05/2008)
• Tulltaxa (31/07/2008)
• Minskade växthusgasutsläpp (19/07/2007)


Ekonomisk och monetär politik
• Euromyntens utseende (29/01/2009)
• Mervärdesskatt (moms) (29/11/2006)
• Penningtvätt (27/03/2008)


Förbindelser med omvärlden
• Europeisk grannlandspolitik (25/08/2008)
• Yttre förbindelser EU - Turkiet (18/08/2008)
• Tulltaxa (31/07/2008)
• Humanitärt bistånd (22/01/2010)


Energi
• Trygg energiförsörjning (07/02/2006)
• Förnybara energikällor (26/06/2009)
• ITER – Den internationella termonukleära experimentreaktorn (07/09/2009)
• Kärnsäkerhet (12/11/2009)
• Klimatförändring (03/12/2009)


Miljö
• Klimatförändring (03/12/2009)
• Minskade växthusgasutsläpp (19/07/2007)
• Förebyggande och återvinning av avfall (25/09/2008)
• Utrotningshotade arter (09/12/2008)
• Reach – Regler för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (23/09/2009)
• Kärnsäkerhet (12/11/2009)
• Förnybara energikällor (26/06/2009)


Folkhälsa
• Europeisk hälsovårdsstrategi (13/03/2009)
• Säkra livsmedel (11/11/2009)
• Alkoholkonsumtion (18/11/2008)
• Kampanj mot rökning (08/07/2008)
• Aviär influensa (30/07/2008)
• Kosmetiska produkter (25/10/2006)


Forskning och utveckling
• Forskning och innovation (27/01/2009)
• ITER – Den internationella termonukleära experimentreaktorn (07/09/2009)


Rättvisa, frihet och säkerhet
• Mänskliga rättigheter (23/04/2009)
• Icke-diskriminering och lika möjligheter för alla i EU (01/02/2008)
• Skydd av barn (26/05/2008)
• Yttrandefrihet (04/03/2008)
• Skydd för privatlivet (09/04/2008)
• Penningtvätt (27/03/2008)
• Kampen mot terrorismen (16/07/2008)
• Invandring - Asyl (08/08/2008)
• Vapeninnehav (26/03/2009)
• Skydd för personuppgifter (10/07/2008)
• Kampen mot korruptionen (16/05/2007)För första gången har publikationsbyrån grupperat de tematiska filerna enligt underrubriker.


Europeiska unionens rådDet senaste tillskottet i serien med EU-lagstiftning enligt ämnesområde är Europeiska unionens råd. Rådet påverkades av Lissabonfördraget som trädde i kraft den 1 december 2009.
Ralf Grahn

Inga kommentarer: