torsdag 23 mars 2017

Konkurrenskraftsrådet: Inremarknadsakten och styrningen

I blogginlägget Uppföljning av inremarknadsakten bekantade vi oss dels med kommissionens arbetsdokument Delivering the Single Market Act: State of Play Brussels, 15.2.2012 SWD(2012) 21 final, dels med Europaparlamentets resolution av den 14 juni 2012 om ”Inremarknadsakten: De kommande åtgärderna för att skapa tillväxt” P7_TA(2012)0258.

I den institutionella trefaldighetens tecken ska vi komplettera vår bild av aktiviteterna under det första halvåret 2012 genom att ta oss en titt på (minister)rådet, med en avstickare till Europeiska rådet.


Konkurrenskraftsrådet

I slutet av maj samlades konkurrenskraftsrådet till möte med ett betydande antal aktuella inremarknadsfrågor på dagordningen.

Här slutsatserna, som vi ska beta av rätt grundligt:

Konkurrenskraft (inre marknaden, industri, forskning och rymdfrågor) Bryssel den 30-31 maj 2012; rådets dokument 10380/12


Inremarknadsakten

Bland dessa frågor (sidorna 10-16) fanns enskilda lagförslag baserade på Inremarknadsakten att behandla:  

  • Översyn av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer (s. 10)
  • Alternativt tvistlösningssystem för konsumenter (s. 12)
  • Reform av den offentliga upphandlingspolitiken (s. 13)
  • Enhetlig patentdomstol (s, 16)

Under det danska ordförandeskapet var redogörelserna för behandlingen en aning mera informativ än normalt.


Styrningen

Förvaltningsfrågorna (genomförande, efterlevnad, problemlösning, överträdelseförfaranden) hade följt de materiella lagstiftningsfrågorna i Inremarknadsakten som en skugga. Rådet antog slutsatser om styrningen av den inre marknaden samt om den digitala inre marknaden (s. 15):  

Styrning av den inre marknaden – digitala inre marknaden – rådets slutsatser

Rådet antog slutsatser om styrning av den inre marknaden och den digitala inre marknaden (9958/1/12).

I slutsatserna understryks att en stärkt styrning av den inre marknaden, däribland bättre genomförande och efterlevnadsåtgärder, fullbordandet av den digitala inre marknaden (9981/1/10) och det skyndsamma antagandet av åtgärderna i inremarknadsakten, kan få den inre marknaden att gå in i en ny fas och skapa ekonomisk tillväxt och sysselsättning, vilket Europeiska rådet efterlyste den 1–2 mars 2012 (EUCO 4/12).

I slutsatserna tas hänsyn till den utvärdering som kommissionen gjort av kontrollen av styrningen av den inre marknaden 2011 (7104/12).

Vi bekantar oss med de nämnda dokumenten (länkade i originalet). Den centrala handlingen för oss i detta sammanhang är de särskilda slutsatserna:

Digitala inre marknaden och styrning av den inre marknaden – Antagande av rådets slutsatser; 9958/1/12 REV 1

Efter en beskrivning av bakgrunden och processen följer en bilaga (s. 3-12) som för fram rådets synpunkter på en mer resolut genomförandekultur (till s. 8), sedan om fullbordandet av den digitala inre marknaden (från s. 9).

Det må nämnas i sammanhanget att rådet redan då efterlyste en ny upphovsrättsordning för EU:s inre marknad:

22. EFTERLYSER en modernisering av Europas upphovsrättordning och främjande av bästa praxis och föredömliga modeller samtidigt som piratkopiering bekämpas på ett effektivare sätt och den kulturella mångfalden beaktas, så att den digitala ekonomins potential utnyttjas fullt ut,
Digital agenda

Handlingen 9981/1/10 var rådets beteckning för det som via rättsportalen Eur-Lex är den rättade versionen av den digitala agendan, som i alla språkversioner ersatte den ursprungliga från den 19 maj 2010:

En digital agenda för Europa; Bryssel den 26.8.2010 KOM(2010) 245 slutlig/2


Europeiska rådet

Slutsatserna från Europeiska rådet (EUCO) den 1-2 mars 2012 finns numera i en tredje reviderad utgåva EUCO 4/3/12 REV 3  

Med hänsyn till tillväxtfrämjande åtgärder hade stats- eller regeringscheferna uppmuntrat till framsteg:

15. I synnerhet kommer insatserna att fortsätta för att

– föra inre marknaden vidare till en ny utvecklingsetapp genom att styrningen stärks och genomförandet och verkställigheten förbättras; i detta sammanhang ser Europeiska rådet fram emot framläggandet i juni av kommissionens meddelande om inre marknaden och dess rapport om tjänstedirektivet samt dess rapport om de sektorsvisa koherenstesten; det välkomnar kommissionens avsikt att under andra halvåret i år föreslå en ny runda med åtgärder som ska öppna nya tillväxtområden på den inre marknaden; i det här sammanhanget vill Europeiska rådet understryka betydelsen av att fullborda den inre marknaden och undanröja de hinder som återstår,
– fullborda den digitala inre marknaden senast 2015, framför allt genom att vidta åtgärder för att öka förtroendet för onlinehandel och genom att tillhandahålla bättre bredbandstäckning, bland annat genom att sänka kostnaden för bredbandsinfrastruktur med höghastighetsanslutning; Europeiska rådet ser fram emot kommissionens kommande förslag om upphovsrätt,
– minska den administrativa bördan och regelbördan på EU-nivå och nationell nivå; Europeiska rådet välkomnar kommissionens avsikt att lägga fram ett meddelande om fortsatta åtgärder för en minimering av regelbördorna, som även inbegriper åtgärder till stöd för mikroföretag; det uppmanar kommissionen att beakta sektoriella mål,
– undanröja handelshindren och säkerställa bättre villkor för marknadstillträde och investeringar enligt slutsatserna från oktober 2011 och uttalandet från januari 2012; Europeiska rådet välkomnar kommissionens nya rapport om handels- och investeringshinder. Europeiska rådet ska i juni se över framstegen och diskutera hur unionen kan fördjupa sina handels- och investeringsförbindelser med sina viktigaste partner.

16. Europeiska rådet anser att ett ökat "grupptryck" kan bidra till att stärka egenansvaret och ansvarstagandet på stats- och regeringschefsnivå vad gäller rådets och enskilda medlemsstaters roll i utvecklingen av den inre marknaden och iakttagandet av dess regler. I detta syfte uppmanar Europeiska rådet
– kommissionen att tillhandahålla transparenta resultattavlor som en bas för lämplig riktmärkning,
– Europeiska rådets ordförande att främja Europeiska rådets regelbundna övervakning av de framsteg som gjorts med viktiga förslag om den inre marknaden i de olika rådskonstellationerna.


Utvärdering av styrningen
Rådets handling 7104/12 innehåller kommissionens digra arbetsdokument Making the Single Market deliver - Annual governance check-up 2011; Brussels, 24.2.2012 SWD(2012) 25 final  


Övriga inremarknadsfrågor

Återvänder vi till konkurrenskraftsrådets slutsatser, dokument 10380/12, ser vi under övriga frågor mera om den inre marknaden (s. 21):

Inremarknadsakten: en drivkraft för tillväxt och sysselsättning

Under den informella arbetslunchen diskuterade EU:s ministrar och kommissionär Michel Barnier de prioriterade åtgärderna i inremarknadsakten.

Debatten styrdes med hjälp av ett dokument från ordförandeskapet (10442/12) som belyser vikten av att genomföra inremarknadsakten och åtgärderna för att säkerställa att Europa kan återhämta sig från den ekonomiska krisen och behålla sin ledande ställning i den globala konkurrensen.

Ministrarna välkomnade kommissionens avsikt att efter sommaren lägga fram en andra omgång lagförslag ("inremarknadsakten II") och uttryckte sin vilja att aktivt bidra till förberedelserna för det nya paketet med förslag.

Länken till handlingen 10442/12 (men inte en sökning genom rådets register) leder till ett dokument med rubriken Presidency discussion note for the lunch debate of the Competitiveness Council (internal market and industry), 30 May, 2012

Fortfarande konkurrenskraftsrådets slutsatser 10380/12 under övriga frågor (s. 21):

Högnivåmöte om den inre marknaden och tillväxtagendan (Vilnius den 18 april)

Den litauiska delegationen rapporterade om resultatet av ett högnivåmöte som ägde rum i Vilnius, Litauen, den 18 april, där 15 EU-ministrar med ansvar för tillväxt och konkurrenskraft deltog (10529/12).

Mötet var inriktat på de sektorer inom den inre marknaden som har en stor potential att bidra till att skapa tillväxt och sysselsättning, t.ex. tjänstesektorn och den digitala sektorn. Vid mötet behandlades även de prioriterade områden som ska beaktas när paketet för inremarknadsakten II utarbetas.
Dokumentlänken i originalet (men inte en sökning genom rådets register) leder oss till Information paper from the Lithuanian delegation 10529/12.


Ralf Grahn


Allmänna källor:

onsdag 22 mars 2017

Uppföljning av inremarknadsakten

Efter bloggartikeln Inremarknadsakten i Europeiska rådet och Ekofin blickar vi mot 20-årsjubileumsåret 2012 i vår berättelse om utvecklingen av den inre marknaden under 2010-talet.


Arbetsdokumentet SWD(2012) 21

Vi tittar härnäst på arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar Delivering the Single Market Act: State of Play; Brussels, 15.2.2012 SWD(2012) 21 final.     

Synbarligen publicerades uppföljningshandlingen enbart på engelska.

Kommissionen hade gett tio av de tolv förslag den lovat för nyckelåtgärderna. De två återstående skulle offentliggöras under det första halvåret 2012. Dessutom hade kommissionen åtgärdat eller ställt förslag beträffande 28 av de övriga åtgärderna i Inremarknadsakten (s. 1).

Däremot hade styrningen av den inre marknaden inte förbättrats på önskat sätt (s. 1-2), med en närmare redogörelse på sidorna 8-11.

På sidorna 2-8 beskrev kommissionen läget för varje nyckelåtgärd, såsom de angetts i meddelandet Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden ”Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt”; Bryssel den 13.4.2011 KOM(2011) 206 slutlig. Där tecknades nyckelåtgärderna så här på svenska:

1 Lagstiftning som gör det lättare för riskkapitalfonder som är etablerade i en medlemsstat att fritt investera i en annan medlemsstat utan några hinder eller ytterligare krav

2 Modernisering av lagstiftningen om erkännande av yrkeskvalifikationer

3 Lagstiftning som inrättar ett enhetligt patentskydd för största möjliga antal medlemsstater samt ett enhetligt tvistlösningssystem. Målsättningen är att 2013 utfärda de första EU-patenten.

4 Lagstiftning om alternativ tvistlösning. Denna åtgärd omfattar även e-handeln.

5 Översyn av det europeiska standardiseringssystemet för att utvidga det till att även omfatta tjänster och göra standardiseringsförfarandena mer effektiva, dynamiska och välförankrade.

6 Lagstiftning om energi- och transportinfrastruktur för att fastställa och utveckla strategiska projekt av intresse för EU och garantera driftskompatibilitet och intermodalitet.

7 Lagstiftning som säkerställer ömsesidigt erkännande av e-identifiering och e-autentisering inom hela EU och översyn av direktivet om elektroniska signaturer [förslag utlovat under första halvåret 2012]

8 Lagstiftning som inrättar en EU-ram för att främja utvecklingen av solidariska investeringsfonder

9 Översyn av energiskattedirektivet för att olika energikällor ska behandlas på likvärdigt sätt i syfte att bättre beakta varors energiinnehåll och deras koldioxidutsläpp.

10 Lagstiftning som syftar till att förbättra  och stärka genomförandet, tillämpningen och den praktiska efterlevnaden av direktivet om utstationering av arbetstagare, samt lagstiftning som klarlägger utövandet av etableringsrätten, rätten att tillhandahålla tjänster och de grundläggande sociala rättigheterna [förslag utlovat under första halvåret 2012]

11 Förenkling av redovisningsdirektiven

12 Omarbetning och uppdatering av lagstiftningen för offentlig upphandling  

Avslutningsvis erbjöd uppföljningsdokumentet SWD(2012) 21 en överblick i tabellform av både nyckelåtgärder och andra förslag (s. 13-18).


Resolution P7_TA(2012)0258  

När Europaparlamentet den 13 juni debatterade framtiden för inremarknadsakten (diskussionsprotokollet i pdf-form, punkt 14, s. 256-274), kunde kommissionären Michel Barnier konstatera att kommissionen nu hade gett de tolv utlovade nyckelförslagen.

Med tanke på framtiden betonade Barnier särskilt tjänsterna och tjänstedirektivet. Likaså underströk han kommissionens färska meddelande om styrningen av den inre marknaden.  

[Detta måste avse:

Bättre styrning av den inre marknaden; Bryssel den 8.6.2012 COM(2012) 259 final  

Beträffande mottagandet av KOM (2012) 259, se till exempel den svenska regeringens faktapromemoria 2011/12:FPM157.]

Barnier lade fram kommissionens motiveringar kring styrningen, innan han skissade den andra inremarknadsakt som var på kommande, även den med en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft som trumfkort.

Genom ordföranden för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO), Malcolm Harbour, hade parlamentet berett ett förslag till resolution B7-0300/2012.   

Följande dag, den 14 juni 2012, antog Europaparlamentet med 554 röster mot 41 (och 20  tomma):

Europaparlamentets resolution av den 14 juni 2012 om ”Inremarknadsakten: De kommande åtgärderna för att skapa tillväxt” P7_TA(2012)0258  

Parlamentet ville påskynda behandlingen av de aviserade förslagen i inremarknadsakten, förbättra styrningen av den inre marknaden och beställa ett omfattande tillväxtpaket med önskemål inför den andra inremarknadsakten.

Eftersom det handlade om en resolution i en aktuell fråga, var inte proceduren särskilt omfattande: 2012/2663(RSP).


Ralf Grahn

Allmänna källor:Regeringens skrivelse 2011/12:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011

Inremarknadsakten i Europeiska rådet och Ekofin

Inremarknadsakten KOM(2011) 206 behandlades alltså  den 30 maj 2011 i konkurrenskraftsrådets allmänna slutsatser 10547/11 och i de särskilda slutsatserna om prioriteringarna för nylanseringen av den inre marknaden 10993/11.

Efter blogginlägget Inremarknadsakten i konkurrenskraftsrådet följer vi upp behandlingen av åtgärdspaketet i Europeiska rådet (EUCO) och (minister)rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) 2011.


Europeiska rådet juni 2011

Europeiska rådets slutsatser den 23 och 24 juni 2011 EUCO 23/1/11 REV 1 välsignade närmast i förbifarten konkurrenskraftsrådets slutsatser om den inre marknaden i samband med andra tillväxtfrågor:

4. Nationella insatser måste stödjas av åtgärder på EU-nivå, särskilt i syfte att frigöra Europas fulla potential för ekonomisk tillväxt och sysselsättningsskapande. I detta sammanhang bör insatserna påskyndas för att förverkliga Europa 2020-strategins flaggskeppsinitiativ och inremarknadsakten, med särskild inriktning på de prioriteringar som rådet fastställde den 30 maj 2011. I synnerhet bör regleringsbördan för små och medelstora företag minskas ytterligare och mikroföretag bör, om så är lämpligt, undantas från vissa framtida regleringar eller åtminstone omfattas av ett förenklat system. I detta sammanhang välkomnar Europeiska rådet kommissionens åtagande om att bedöma konsekvenserna av framtida förordningar om mikroföretag och att gå igenom regelverket för att kartlägga befintliga skyldigheter som mikroföretag skulle kunna undantas från. Det enades om att återkomma till dessa frågor vid sitt möte i december 2011. Kommissionen uppmanas också att förbereda en färdplan för färdigställandet av den digitala inre marknaden senast 2015. Kommissionen uppmanas att i oktober 2011 rapportera om dessa tillväxtökande områden för att framsteg ska göras inför Europeiska rådets vårmöte 2012.

På ett allmänt plan kan vi notera avsikten att framöver minska regleringsbördan för små och medelstora företag, men mer specifikt att ge mikroföretagen befrielser eller lättnader från (ny) reglering på den inre marknaden.


Ekofin juli 2011

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) den 12 juli 2011 närmade sig den inre marknaden från ett makroekonomiskt perspektiv med särskilt intresse för tillväxtfrämjande strukturella reformer. De allmänna slusatserna 12678/11 (s. 16) konstaterade blott att rådet antog slutsatser om prioriteringar för att ge ny skjuts åt EU:s inre marknad. I övrigt hänvisade rådet till den tidigare beredda handlingen Inremarknadsakten – prioriteringar för nylanseringen av den inre marknaden 12464/11, vilken på fem egentliga textsidor lade fram finansministrarnas synpunkter.


Europeiska rådet oktober 2011
På hösten återkom Europeiska rådet till den inre marknaden i början av de reviderade slutsatserna från den 23 oktober 2011 EUCO 52/1/11 REV 1:

1. Mot bakgrund av kommissionens rapport om tillväxtfrämjande områden och med anledning av resultatet av den politiska konferens om källorna till tillväxt som hölls den 6 oktober 2011 fastställde Europeiska rådet ett begränsat antal centrala prioriteringar för den interna ekonomiska politiken som måste genomföras på kort sikt för att uppnå smart, hållbar och grön tillväxt för alla:

a) Den inre marknaden spelar en viktig roll när det gäller att skapa tillväxt och sysselsättning. Man bör göra allt för att garantera en överenskommelse senast i slutet av 2012 om de tolv prioriterade förslagen i inremarknadsakten, varvid högsta prioritet bör ges åt de förslag som bäst kan främja tillväxt och sysselsättning. Ett fullständigt genomförande av tjänstedirektivet kommer också att medföra avsevärda ekonomiska fördelar. Medlemsstaterna bör avsluta genomförandet före årets slut och se till att de gemensamma kontaktpunkterna är fullt fungerande och att de ekonomiska aktörerna får fullständig information om de nya möjligheter direktivet erbjuder. Kommissionen kommer senast i slutet av 2011 att rapportera om denna fråga.

b) Europeiska rådet uppmanar kommissionen att snabbt lägga fram färdplanen för färdigställandet av den digitala inre marknaden senast 2015 och att prioritera förslag som syftar till att främja en fullständigt integrerad digital inre marknad genom att underlätta e-handel och gränsöverskridande användning av internettjänster. I synnerhet bör man arbeta för att snabbt nå bredbandstäckningsmålen i den digitala agendan, underlätta säker elektronisk identifiering och autentisering och modernisera Europas ordning för upphovsrätt i syfte att säkerställa EU:s konkurrensfördel och frigöra möjligheter för nya företagsmodeller, samtidigt som en hög skyddsnivå garanteras för immateriella rättigheter och den kulturella mångfalden beaktas. Europeiska rådet manar till en snabb överenskommelse om programmet för radiospektrumpolitik.

c) Takten i genomförandet av 2007 års handlingsplan för minskning av de administrativa bördorna bör bibehållas så att man kan uppnå målet, en minskning med 25 % senast 2012, och snabbare framsteg bör göras beträffande årsredovisning, bolagsrätt, beskattning och tull. Europeiska rådet manar till ett snabbt antagande av de förenklingsförslag som är uppe för behandling i rådet och parlamentet.

Kommissionen uppmanas att göra ytterligare ansträngningar för att minska den totala administrativa bördan, särskilt för små och medelstora företag, bland annat genom att föreslå konkreta arbetsmetoder inom ramen för agendan för smart lagstiftning. Kommissionen har åtagit sig att bedöma konsekvenserna av framtida förordningar om mikroföretag och att gå igenom regelverket för att kartlägga befintliga skyldigheter som mikroföretag skulle kunna undantas från. Europeiska rådet ser fram emot kommissionens kommande rapport för att kunna återvända till dessa frågor vid sitt möte i december 2011.

---

Åtminstone principiellt verkade EU-institutionerna vara överens om att utnyttja möjligheterna på den inre marknaden.


Ralf Grahn

Allmänna källor:Regeringens skrivelse 2011/12:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011

söndag 19 mars 2017

Inremarknadsakten i konkurrenskraftsrådet

Efter blogginläggen Inremarknadsakten och Inremarknadsaktens tolv hävstänger (nyckelåtgärder) återvänder vi till utvecklingen av EU:s inre marknad under 2010-talet.


Konkurrenskraftsrådet

Efter EU-kommisionens samrådspapper På väg mot en inre marknadsakt KOM(2010) 608 slutlig hösten 2010 publicerades den egentliga Inremarknadsakten KOM(2011) 206 slutlig den 13 april 2011.

I slutet av maj samlades konkurrenskraftsrådet till ett möte som bland annat tog ställning till Inremarknadsakten. De allmänna slutsatserna finns tillgängliga på svenska (s. 8):  

Konkurrenskraft (inre marknaden, industri, forskning och rymdfrågor); Bryssel 30–31 maj 2011; handling 10547/11


Inremarknadslagen – rådets slutsatser

Rådet höll en debatt och antog slutsatser att om genomförandet av inremarknadsakten, en tvåårsplan (2011–2012) bestående av 50 initiativ som syftar till att säkra en kontinuerlig optimering av den inre marknaden och bidra till ett framgångsrikt genomförande av Europa 2020-målen, att stimulera sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten (13977/1/10).

Mot bakgrund av resultatet av ett offentligt samråd överlämnade kommissionen den 13 april 2011 ett meddelande som identifierar tolv åtgärder som på bästa sätt kan bidra till att utnyttja den inre marknadens tillväxt- och sysselsättningspotential. Meddelandet innehåller dessutom en tidsplan för när varje åtgärd ska vara genomförd (9283/11).

De tolv åtgärderna för tillväxt och sociala framsteg omfattar verksamhet som rör arbetstagares rörlighet, finansieringen av små och medelstora företag, konsumentskydd, den digitala inre marknaden, energibeskattning och transeuropeiska nät.

I slutsatserna uppmanas kommissionen bland annat att före slutet av 2011 lägga fram de viktigaste förslagen till åtgärder, och man uppmanar alla aktörer att senast 2012 åta sig att anta en första uppsättning prioriterade åtgärder för att ge ny stimulans till den inre marknaden.

10993/11

De två första hänvisningarna till dokumentnummer gällde alltså kommissionens meddelanden, medan siffrorna i strax ovanför är en referens till de detaljerade  slutsatserna, även de tillgängliga på svenska:  

Rådets slutsatser om prioriteringarna för nylanseringen av den inre marknaden (som antogs av rådet den 30 maj 2011); rådets handling 10993/11

På engelska tog artikeln Single Market Act in Competitiveness Council en titt på de allmänna och de särskilda slutsatserna från konkurrenskraftsrådet.

I ett nötskal sade de särskilda slutsatserna om tio sidor: Rådet önskade förslag, rapportering om framsteg, smidigare förvaltning och småningom en andra inremarknadsakt (SMA II).


Ralf Grahn


Allmänna källor:

General Report on the Activities of the European Union 2011 (avsnittet An open and fair internal market, en förteckning över lagförslag på sidan 46, text från s. 45-)

Regeringens skrivelse 2011/12:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011 (Den inre marknadens utveckling etc., sidorna 166-178)